Licences kartītes saņemšana pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru

Pakalpojuma nosaukums:

Licences kartītes saņemšana pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru.

 

Pakalpojuma sniedzējs:

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Pašvaldības īpašumu pārvalde, Ekonomikas sektors.

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Pēc iesniedzēja dokumentu saņemšanas pašvaldība izskata dokumentus un pieņem lēmumu par licences kartītes izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt. Licences kartīti izsniedz katram transportlīdzeklim līdz transportlīdzekļa tehniskās apskates termiņa beigām. Licences kartīte tiek izsniegta pēc valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa maksājuma (130 euro kalendāra mēnesī) un pašvaldības nodevas samaksas.

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Komersanti.

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Autopārvadājumu likums, Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.12-32 „Licences, speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšana uzņēmējdarbības veikšanai Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

 

Noteikumi “Par Zemgales plānošanas reģiona vieglo taksometru pasažieru pārvadājumu  speciālo atļauju (licenču) un licenču kartīšu izsniegšanu”

 

Nepieciešamie dokumenti:

Iesniedzēja pieteikums licences kartītes saņemšanai (veidlapa Nr.8-12.1).

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

5 darba dienas. Ja nepieciešama papildinformācija, termiņu var pagarināt.

 

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:

2.līmenis – apliecinātā identitāte.
3.līmenis - kvalificēti apliecinātā identitāte.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Iemaksājama pašvaldības nodeva, saskaņā ar Jelgavas pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.185 „Par Jelgavas pašvaldības nodevām

 

Pārsūdzības iespējas:

Administratīvā rajona tiesa.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene, fakss, e-pasta adrese

 

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene.

 

Pakalpojuma sniedzēja adrese:

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

 

Pakalpojuma sniedzēja apkalpojamā teritorija:

Jelgavas pilsētas administratīvā teritorija.

 

Tālrunis, e-pasts:

Tālr. 63005522, 63005537, 63005573
e-pasts dome@dome.jelgava.lv

 

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdiena: 8.00-19.00
Otrdiena: 8.00-17.00
Trešdiena: 8.00-17.00
Ceturtdiena: 8.00-17.00
Piektdiena: 8.00- 14.30

 

Konta Nr. nodevas vai maksas pa pakalpojumu ieskaitīšanai

Pašvaldības nodeva iemaksājama Jelgavas pilsētas domes administrācijas Finanšu nodaļai, reģistrācijas Nr.90000049529, konti:
LV96 UNLA 0008 0011 3060 1         AS „SEB banka”;
LV93 HABA 0551 0000 7652 5         AS „Swedbank”;
LV37 PARX 0005 6975 7000 1          AS „Citadele banka”;
LV05 RIKO 0002 0130 9591 7         AS "Luminor Bank"
LV33 LATB 0002 2100 8854 4       AS "Norvik banka".