Reklāmas saskaņošana

Pakalpojuma nosaukums:

Izkārtnes, reklāmas un reklāmu objektu izvietošanas atļaujas izsniegšana.

 

Pakalpojuma sniedzējs:

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvalde

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Personai, lai tā varētu publiskā vietā (arī vietā, kas vērsta pret publisku vietu) izvietot izkārtni, mobilo reklāmu, reklāmas objektu (ar piesaisti zemei vai bez tās) vai tīkla reklāmu, jāsaņem Jelgavas pilsētas domes administrācijas Būvvalde reklāmas izvietošanas atļauja.

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziskas vai juridiskas personas, vai to pilnvarotas personas.

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

  • 2000.gada 24.janvāra Saeima likumi “Reklāmas likums”
  • 2012.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 732 “Kārtība kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu”.
  • 2013.gada 19.decembra Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 13-57 “Reklāmas un reklāmas objektu izvietošana publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Jelgavas pilsētā
  • 2005.gada 7. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 402 “Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana”
  • 2013.gada 1.janvāra Saeima likumi “Priekšvēlēšanu aģitācijas likums”

 

Nepieciešamie dokumenti:

Veidlapa 4-27: Iesniegums grafiskā dizaina maiņai
Veidlapa 4-26: Iesniegums reklāmai vai reklāmas objektam

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

7 darbadienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Maksājama pašvaldības nodeva, saskaņā ar Jelgavas pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.13-57

 

Pārsūdzības iespējas:

Ja atļauja netiek izsniegta, pasākuma organizators pašvaldības lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

 

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:

2-apliecināta identitāte

 

Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veidi: 

Klātienē, pa pastu, pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv

 

Pakalpojuma sniedzēja adrese:

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

 

Tālrunis, e-pasts:

Tālrunis: 63005563
E-pasts: dome@dome.jelgava.lv

 

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdiena: 8.00-19.00
Otrdiena: 8.00-17.00
Trešdiena: 8.00-17.00
Ceturtdiena: 8.00-17.00
Piektdiena: 8.00- 14.30

 

Konta Nr. Nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai:

LV96 UNLA 0008 0011 3060 1          AS „SEB banka”;
LV93 HABA 0551 0000 7652 5         AS „Swedbanka”;
LV37 PARX 0005 6975 7000 1          AS „Citadele banka”;
LV05 RIKO  0002 0130 9591 7          AS „DNB banka”;
LV93 NDEA 0000 0845 1381 4         Nordea Bank AB Latvijas filiāle