Ēkas, inženierbūves pieņemšana ekspluatācijā/būvdarbu pabeigšana

Pakalpojuma nosaukums:

Ēkas, inženierbūves pieņemšana ekspluatācijā/būvdarbu pabeigšana.

 

Pakalpojuma sniedzējs:

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvalde.

 

Pakalpojuma īss apraksts:

 • Pēc paredzēto būvdarbu pabeigšanas, pasūtītājs Būvvaldē iesniedz nepieciešamos dokumentus būves vai inženierbūves pieņemšanai ekspluatācijā/būvdarbu pabeigšanai;
 • Pēc dokumentu saņemšanas, Būvvalde veic objekta apsekošanu;
 • Ja būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei, Būvvalde veic atzīmi Paskaidrojuma rakstā/Apliecinājuma kartē, kas apliecina, ka būve vai tās daļa pieņemta ekspluatācijā vai izsniedz aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā.
 • Būves vai tās daļas pieņem ekspluatācijā Būvvaldes būvinspektors un arhitekts, ja nepieciešams, papildus pieaicina citu būvvaldes amatpersonu.

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziska vai juridiska persona.

 

Pakalpojuma saņēmēja apraksts

Nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs, vai lietotājs, kuram ar līgumu noteiktas tiesības būvēt, kā arī enerģētikas un elektronisko sakaru reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos – energoapgādes komersants un elektronisko sakaru komersants.

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

 • Būvniecības likums;
 • Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;
 • Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”;
 • Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.573 „Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”;
 • Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.501 „Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība”;
 • Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumi Nr.550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”;
 • Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumi Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi".
 • Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.530 „Dzelzceļa būvnoteikumi”.
 • Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.633 „ Autoceļu un ielu būvnoteikumi”

 

Nepieciešamie dokumenti:

Atkarībā no būvobjekta specifikas, atbilstoši aktuālajiem normatīvajiem dokumentiem.

 • Apliecinājums par būvju gatavību ekspluatācijai (ĒBN 14.pielikums) - 14.pielikums
 • Apliecinājums par energoapgādes būvobjekta gatavību ekspluatācijai – 8.pielikums
 • Apliecinājums par elektronisko sakaru tīkla būves gatavību ekspluatācijai – 7.pielikums
 • Apliecinājums par hidrotehnisko un meliorācijas būvju gatavību ekspluatācijai –  11.pielikums
 • Apliecinājums par dzelzceļa būvju gatavību ekspluatācijai – 12.pielikums
 • Apliecinājums par autoceļu un ielu gatavību ekspluatācijai – 11.pielikums
 • Apliecinājums par Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu atsevišķi neklasificētu būvju gatavību ekspluatācijai – 11.pielikums
 • Veidlapa būvdarbu pabeigšanai - atzīmei Apliecinājuma kartē vai Paskaidrojuma rakstā – 4-11

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Pirmās grupas būvēm termiņš ir 5 darba dienas, otrās un trešās grupas būvēm - 14 dienas no dokumentu iesniegšanas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Nodevas likme par izziņu par nekustamo īpašumu iesniegšanai Zemesgrāmatu nodaļai 7,11 euro

 

Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija

Jelgavas pilsētas administratīvā teritorija.

 

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:

2-apliecināta identitāte.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi:

Klātienē, pa pastu, pa e-pastu.

 

Pakalpojuma saņemšanas veidi:

Klātiene vai pa pastu.

 

Pakalpojuma sniedzēja adrese:

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

 

Tālrunis, e-pasts:

dome@dome.jelgava.lv
t. 63005576
t.63005522

 

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdiena: 8.00-19.00
Otrdiena: 8.00-17.00
Trešdiena: 8.00-17.00
Ceturtdiena: 8.00-17.00
Piektdiena: 8.00- 14.30