Ēku būvniecības process

Pakalpojuma nosaukums:

Būvniecības ieceres akcepts vai būvatļaujas izsniegšana.

 

Pakalpojuma sniedzējs:

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvalde.

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Ierosinot būvniecību, persona iesniedz būvvaldei būvniecības ieceres iesniegumu, kā arī vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos paredzētos dokumentus.
Izskatot būvniecības ieceri, būvvalde lemj par: būvniecības ieceres akceptu vai atteikumu akceptēt ieceri; būvatļaujas izdošanu, atteikumu izdot būvatļauju vai būvniecības ieceres publisku apspriešanu.  

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziska vai juridiska persona.

 

Pakalpojuma saņēmēja apraksts:

Nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs, vai lietotājs, kuram ar līgumu noteiktas tiesības būvēt, kā arī enerģētikas un elektronisko sakaru reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos – energoapgādes komersants un elektronisko sakaru komersants.

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Būvniecības likums,

Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”,

Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”.

 

Nepieciešamie dokumenti:

Iesniedzamie dokumenti atbilstoši ēkas grupai un būvniecības veidam.
JĀIZVĒLAS ATBILSTOŠĀ KLASIFIKĀCIJAS PAZĪME.

 

I. grupas ēka

Klasifikācijas pazīme

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

 • Mazēka (vienstāva ēka, t.sk. nojume un palīgēka, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25m2).
 • Atsevišķa rūpnieciski izgatavota vienstāva ēka ar apbūves laukumu līdz 60m2, tai skaitā konteinertipa ēka vai būvizstrādājums, izņemot ēkas, kurās tiek izvietota bīstamā iekārta.

Jauna būvniecība 1.pielikums

7 dienas

Novietošana (gatava būve)1.pielikums

7 dienas

Atjaunošana 1.pielikums

7 dienas

Restaurācija 1.pielikums

7 dienas

Pārbūve (nepārsniedzot max apjomus) 1.pielikums

7 dienas

Pārbūve (pārsniedzot max apjomus), lietošanas veida maiņa 4.pielikums un Būvprojekts minimālajā sastāvā

1 mēnesis

Restaurācija (kultūras piemineklis) 4.pielikums un Būvprojekts minimālajā sastāvā

1 mēnesis

Nojaukšana 2.pielikums

7 dienas

Lietošanas veida maiņa bez pārbūves 3.pielikums

7 dienas

Publiskas ēkas vienkāršota atjaunošana 1.pielikums

7 dienas

Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana 1.pielikums

7 dienas

Konservācija 7.pielikums

7 dienas

II. grupas ēka

Klasifikācijas pazīme

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Ēkas, kuras neietilpst  I. vai III.grupā

Jauna būvniecība 4.pielikums un Būvprojekts minimālajā sastāvā

1 mēnesis

Novietošana 4.pielikums un Būvprojekts minimālajā sastāvā

1 mēnesis

Restaurācija 4.pielikums un Būvprojekts minimālajā sastāvā

1 mēnesis

Atjaunošana 4.pielikums un Būvprojekts minimālajā sastāvā

1 mēnesis

Pārbūve 4.pielikums un Būvprojekts minimālajā sastāvā

1 mēnesis

Nojaukšana (nav ārējie inženiertīkli vai tie atslēgti)

14.pielikums

7 dienas

Nojaukšana 4.pielikums un Būvprojekts minimālajā sastāvā

1 mēnesis

Lietošanas veida maiņa bez pārbūves 3.pielikums

7 dienas

Vienkāršota atjaunošana 5.pielikums

14 dienas

Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana 6.pielikums

14 dienas

Konservācija 7.pielikums

7 dienas

III. grupas ēka

Klasifikācijas pazīme

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

 • Ēka, kurai ir vairāk nekā pieci virszemes stāvi;
 • Ēka, kurai ir vairāk nekā viens apakšzemes stāvs
 • Publiska ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem.
 • Rūpnieciskās ražošanas ēka, kuras kopējā platība ir lielāka par 1000m2
 • Noliktavas ēka, kuras kopējā platība ir lielāka par 2000m2
 • Ēka vai rezervuārs šķidru, gāzveida vielu vai beramu materiālu uzglabāšanai, pārkraušanai vai pārstrādei ar būvtilpumu virs 5000m3
 • Ūdens rezervuārs (pazemes un virszemes) virs 1000m3
 • Katlumāja un elektroenerģijas apgādes ēka ar siltuma jaudu lielāku par 2MW un/vai elektrisko jaudu lielāku par 2MW
 • Slēgto transformatoru apakšstaciju ēka ar 110kV spriegumu un augstāku

 

Jauna būvniecība 4.pielikums un Būvprojekts minimālajā sastāvā

1 mēnesis

Novietošana 4.pielikums un Būvprojekts minimālajā sastāvā

1 mēnesis

Restaurācija 4.pielikums un Būvprojekts minimālajā sastāvā

1 mēnesis

Atjaunošana 4.pielikums un Būvprojekts minimālajā sastāvā

1 mēnesis

Pārbūve 4.pielikums un Būvprojekts minimālajā sastāvā

1 mēnesis

Nojaukšana 4.pielikums un Būvprojekts minimālajā sastāvā

1 mēnesis

Lietošanas veida maiņa bez pārbūves 3.pielikums

7 dienas

Vienkāršota atjaunošana 5.pielikums

14 dienas

Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana 6.pielikums

14 dienas

Konservācija 7.pielikums

7 dienas

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

 

Saskaņā ar 28.12.2007. Jelgavas pilsētas saistošo noteikumu “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām” V daļu.

 

Nodeva 50% apmērā maksājama pēc būvatļaujas saņemšanas Būvvaldes noteiktajā termiņā. Atlikušos 50% no nodevas samaksā pirms dokumentu iesniegšanas Būvvaldē par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi.

 

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:

2-apliecināta identitāte.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi:

Klātienē, pa pastu, pa e-pastu.

 

Pakalpojuma saņemšanas veidi:

Klātiene vai pa pastu.

 

Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija:

Jelgavas pilsētas administratīvā teritorija.

 

Pakalpojuma sniedzēja adrese:

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

 

Tālrunis, e-pasts:

dome@dome.jelgava.lv
t. 63005576
t.63005522

 

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdiena: 8.00-19.00
Otrdiena: 8.00-17.00
Trešdiena: 8.00-17.00
Ceturtdiena: 8.00-17.00
Piektdiena: 8.00- 14.30

 

Konta Nr. Nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai:

LV96 UNLA 0008 0011 3060 1          AS „SEB banka”;
LV93 HABA 0551 0000 7652 5         AS „Swedbanka”;
LV37 PARX 0005 6975 7000 1          AS „Citadele banka”;
LV05 RIKO  0002 0130 9591 7          AS „DNB banka”;
LV93 NDEA 0000 0845 1381 4          Nordea Bank AB Latvijas filiāle