Inženierbūvju (I; II; III grupa) būvniecības process

Pakalpojuma nosaukums:

Inženierbūvju (I; II; III grupa) būvniecības process.

 

Pakalpojuma sniedzējs:

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvalde.

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Ierosinot būvniecību, persona iesniedz būvvaldei būvniecības ieceres iesniegumu, kā arī vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos paredzētos dokumentus.


Izskatot būvniecības ieceri, būvvalde lemj par:

  • Būvniecības ieceres akceptu vai atteikumu akceptēt ieceri.
  • Būvatļaujas izdošanu, atteikumu izdot būvatļauju vai būvniecības ieceres publisku apspriešanu.

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziska vai juridiska persona.

 

Pakalpojuma saņēmēja apraksts:

Nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs, nomnieks, lietotājs vai to pilnvarota persona (projekta vadītājs), kā arī - enerģētikas un elektronisko sakaru reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos - energoapgādes komersants, elektronisko sakaru komersants vai to pilnvarota persona.

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

1. Būvniecības likums
2. Ministru kabineta 01.10.2014. noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”
Speciālie būvnoteikumi:
3. Ministru kabineta 06.06.2017. noteikumi Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi"

4. Ministru kabineta  30.09.2014. noteikumi Nr.573 „Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”
5. Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”
6. Ministru kabineta  19.08.2014. noteikumi Nr.501 „Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība”
7. Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumi Nr.530 “Dzelzceļa būvnoteikumi”
8. Ministru kabineta 01.10.2014. noteikumi Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju noteikumi”

9. Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumi Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi"

 

Nepieciešamie dokumenti:

Iesniedzamie dokumenti atbilstoši būvniecības veidam un  inženierkomunikāciju klasifikācija.

9. Inženierbūvju klasifikācija

Veidlapas

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Autoceļi un ielas
(Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”)

I.grupa

1) Māju ceļš, kā arī pieslēgums esošajam ielu tīklam (piebrauktuve vai iebrauktuve), izņemot valsts autoceļu

 

 


2) Satiksmes organizācijas un kontroles (uzraudzības) tehniskie līdzekļi

Paskaidrojuma raksts (6. pielikums)
būvniecības veids:
- jauna būvniecība;
- pārbūve;
- nojaukšana.
Apliecinājuma karte (8. pielikums)
būvniecības veids:
- atjaunošana;
- nojaukšana.

7.dienas 

 

 

14.dienas

II.grupa

1) Automaģistrāles un ātrsatiksmes autoceļi
2) Tilts ar laidumu 2 m un vairāk
3) Autoceļa caurteka ar ailas platumu 2 m un vairāk
4) Tunelis

Būvniecības iesniegums (7. pielikums)
būvniecības veids:
- jauna būvniecība;
- pārbūve.

30.dienas

Dzelzceļa būves (valsts, pašvaldību un privātās).
Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumi Nr.530 “Dzelzceļa būvnoteikumi”

I.grupa

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā ir Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija vai Būvniecības valsts kontroles Birojs

 

Dzelzceļa gājēju pāreja un dzelzceļa tehnoloģiskā pārbrauktuve

II.grupa

Inženierbūves, kuras neietilpst I. vai III. grupā

III.grupa

1) Publiskās lietošanas dzelzceļš
2) Tilts (arī viadukts un ceļu pārvads)
3) Tunelis

Elektronisko sakaru būves
Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.501

I.grupa

Inženiertīklu pievads

Tehniskā shēma,
Iesniegums (veidlapa 2-2)
būvniecības veids:
- jauna būvniecība.

14.dienas

II.grupa

Inženierbūves, kuras neietilpst I. vai III. grupā

Elektronisko sakaru tīkla būvniecības ieceres iesniegums (2. pielikums)
būvniecības veids:
- jauna būvniecība;
- pārbūve;
- nojaukšana.

30.dienas

III.grupa

1) Tornis, augstāks par 100 m
2) Masts, augstāks par 100 m

Elektronisko sakaru tīkla būvniecības ieceres iesniegums (2. pielikums)
būvniecības veids:
- jauna būvniecība;
- pārbūve;
- nojaukšana.

30.dienas

Enerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves
(Ministru kabineta  30.09.2014. noteikumi Nr.573 „Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”)

I.grupa

1) Elektrotīkls ar nominālo spriegumu līdz 20 kV, tai skaitā elektroapgādes sadalnes (piemēram, uzskaites, relejaizsardzības, kabeļu komutācijas), komutācijas un aizsardzības iekārtas
2) Inženiertīklu pievads

Būvniecības ieceres iesniegums
 (2. pielikums):
būvniecības veids:
- jaunbūve;
- atjaunošana;
- pārbūve;
- novietošana;
- nojaukšana.
Paskaidrojuma raksts (3. pielikums) un Tehniskā shēma,
būvniecības veids:
- jaunbūve;
- atjaunošana;
- pārbūve;
- novietošana;
- nojaukšana.
 Apliecinājuma karte (4.pielikums)
būvniecības veids:
- atjaunošana;
- pārbūve.

(7.dienas; 14dienas)


 

 

7.dienas

 

 

 

14.dienas
 

II.grupa

Inženierbūves, kuras neietilpst I. vai III. grupā

Būvniecības ieceres iesniegums
(2. pielikums)
būvniecības veids:
- jaunbūve;
- atjaunošana;
- pārbūve;
- novietošana;
- nojaukšana.

30.dienas

III.grupa

1) Elektropārvades līnija ar nominālo spriegumu 110 kV un augstāku
2) Apakšstacija (izņemot slēgtās transformatoru apakšstaciju ēkas) ar 110 kV spriegumu un augstāku
3) Hidroelektrostacija ar jaudu virs 2 MW
4) Spēkstaciju būve ar jaudu virs 20 kW, tai skaitā vēja elektrostacija (vēja parks)
5) Dūmenis virs 60 m

Būvniecības ieceres iesniegums
(2. pielikums)
būvniecības veids:
- jaunbūve;
- atjaunošana;
- pārbūve;
- novietošana;
- nojaukšana.

30.dienas

Hidrotehniskās un meliorācijas būves
(Ministru kabineta 16.09.2014. noteikumi Nr.550 Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi)

I.grupa

1) Viena īpašuma meliorācijas sistēma vai atsevišķa būve, ierīce
2) Rakts dīķis ar virsmas laukumu līdz 0,5 ha platībā

Paskaidrojumu raksts (1. pielikums)
būvniecības veids:
- jaunbūve;
- atjaunošana;
- pārbūve;
- novietošana;
- nojaukšana.
Paskaidrojumu raksts (konservācijai) (4.pielikums)

7.dienas

 

 

 

7.dienas

II.grupa

Inženierbūves, kuras neietilpst I. vai III. grupā

Būvniecības iesniegums (2.pielikums)
būvniecības veids:
- jauna būvniecība;
- atjaunošana;
- pārbūve;
- novietošana;
- nojaukšana.

30.dienas

III.grupa

1) Ūdens noteces un līmeņu regulēšanas hidrotehniskā būve, ja aizsprosta augstums pārsniedz 15 m vai novadbūves caurplūde pārsniedz 500 m3/s
2) Ūdens resursu izmantošanas hidrotehniskā būve, ja hidroelektrostacijas projektētā jauda ir no 1 MW līdz 2 MW vai sūkņu stacijas ražīgums ir lielāks par 5 m3/s

Būvniecības iesniegums (2.pielikums)
būvniecības veids:
- jauna būvniecība;
- atjaunošana;
- pārbūve;
- novietošana;
- nojaukšana.

30.dienas

Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi
( Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumi Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”)

I.grupa

1) Atsevišķs labiekārtojuma elements, kas atrodas publiskajā ārtelpā4, – soliņš, bērnu rotaļu ierīce, sporta aprīkojums, atsevišķa laterna un apgaismes ķermenis, laipa, gājēju tiltiņš, karogu masts, ielu norādes stabs, velosipēdu statīvs u. tml.5
2) Sporta laukums ar segumu4
3) Stacionārs (ar zemē izbūvētiem pamatiem vai pamatni) līdz 6 m augsts reklāmas un informācijas stends ar vai bez inženiertīkla pievada5,6,7,8,
4) Žogs un mūris
5) Gājēju ceļš
6) Veloceļš
7) Vieglas konstrukcijas gājēju vai velo tilts ar laidumu līdz 10 m
8) Inženiertīklu pievads
9) Labiekārtots laukums ar segumu (betona, šķembu u. c.) bez inženiertīkliem
10) Avotu kaptāža, grodu aka un ūdens ieguves urbums dziļumā līdz 20 m
11) Tornis vai masts līdz 10 m

Paskaidrojuma raksts (1.pielikums)
būvniecības veids:
- jauna būvniecība;
- novietošana;
- ierīkošana;
- pārbūve;
- nojaukšana;
- restaurācija.
Paskaidrojuma raksts (inženierbūvju konservācijai) (2.pielikums),
Apliecinājuma karte inženierbūvēm (3.pielikums)
būvniecības veids:
- jauna būvniecība;
- atjaunošana;
- ierīkošana;
- pārbūve;
- nojaukšana.

7.dienas


 

 

 

 

7.dienas
 

 

 

 

14.dienas
 

II.grupa

Inženierbūves, kuras neietilpst I. vai III. grupā

Būvniecības ieceres iesniegums
(4. pielikums)
būvniecības veids:
- jauna būvniecība;
- restaurācija;
- ierīkošana;
- nojaukšana;
- pārbūve;
- novietošana;
- atjaunošana.

30.dienas

III.grupa

1) Gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēma ar darba spiedienu virs 1,6 MPa
2) Estrāde, atklātais sporta laukums un baseins ar tribīnēm, paredzēts vairāk nekā 100 cilvēkiem
3) Notekūdeņu attīrīšanas ietaise ar jaudu virs 100 m3/diennaktī
4) Kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas stacija ar jaudu virs 100 m3/diennaktī
5) Ūdens un kanalizācijas tīkli ar diametru no 500 mm
6) Ūdens attīrīšanas ietaise ar jaudu virs 100 m3/diennaktī
7) Lidlauka skrejceļš
8) Tornis, augstāks par 100 m
9) Masts, augstāks par 100 m

Būvniecības ieceres iesniegums
(4. pielikums)
  būvniecības veids:
- jauna būvniecība;
- restaurācija;
- ierīkošana;
- nojaukšana;
- pārbūve;
- novietošana;
- atjaunošana.

30.dienas

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Saskaņā ar 28.12.2007. Jelgavas pilsētas saistošo noteikumu “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām” V daļu.

Nodeva par atzīmi paskaidrojuma rakstā un atzīmi apliecinājuma kartē.

 

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:

2-apliecināta identitāte.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi:

Klātienē, pa pastu, pa e-pastu.

 

Pakalpojuma saņemšanas veidi:

Klātiene vai pa pastu.

 

Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija:

Jelgavas pilsētas administratīvā teritorija.

 

Pakalpojuma sniedzēja adrese:

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

 

Tālrunis, e-pasts:

dome@dome.jelgava.lv
t. 63005576
t.63005522

 

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdiena: 8.00-19.00
Otrdiena: 8.00-17.00
Trešdiena: 8.00-17.00
Ceturtdiena: 8.00-17.00
Piektdiena: 8.00- 14.30

 

Konta Nr. Nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai:

Jelgavas pilsētas domes Finanšu nodaļai, reģistrācijas Nr. 90000049529, konti:
LV96 UNLA 0008 0011 3060 1   AS „SEB banka”;
LV93 HABA 0551 0000 7652 5   AS „Swedbanka”;
LV37 PARX 0005 6975 7000 1    AS „Citadele banka”;
LV05 RIKO  0002 0130 9591 7    AS „DNB banka”;
LV93 NDEA 0000 0845 1381 4    Nordea Bank AB Latvijas filiāle

 

Piezīmes:

1.Tabulā ir dots inženierbūvju uzskaitījums atbilstoši būvju grupām, kas jāņem vērā, piemērojot speciālajos būvnoteikumos noteikto būvniecības procesu.
2.Iekšējo inženiertīklu būvniecībai piemēro attiecīgajos speciālajos būvnoteikumos noteikto būvniecības procesu.
3.Termini "autoceļš", "ceļš" un "iela" šajos noteikumos tiek lietoti atbilstoši likumā "Par autoceļiem" un Ceļu satiksmes likumā noteiktajai definīcijai.
4.Būvniecības ieceres dokumentācija nav nepieciešama to atsevišķo labiekārtojuma elementu un sporta laukumu novietošanai vai būvniecībai, kas neatrodas publiskajā ārtelpā.

5.Atsevišķie labiekārtojuma elementi, kā arī stacionārie reklāmas un informācijas stendi nav uzskatāmi par kadastra objektiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma izpratnē.

6.Reklāmas un informācijas stends bez zemē izbūvētiem pamatiem vai pamatnes un ar augstumu līdz 6 m nav uzskatāms par būvi, un to novietošanu veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē reklāmas objektu izvietošanu ar piesaisti zemei.

7.Vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos noteiktais būvniecības process nav piemērojams gaisvada elektrības pieslēgumam līdz 5 m pie stacionārā reklāmas un informācijas stenda.

8.Vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos noteiktais būvniecības process nav piemērojams stacionāro reklāmas un informācijas stendu novietošanai ar gaisvada elektrības pieslēgumu līdz 5 m vai bez tā, kur telpisko reklāmas objektu (apaļi vai trīsplakņu piloni, citi figurāli objekti) izmēri nepārsniedz 2 m šķērsgriezumā un 4,5 m augstumā, bet vienpusējo un divpusējo reklāmas objektu izmēri – 5 m platumā un 6 m augstumā, un to veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē reklāmas objekta izvietošanu ar piesaisti zemei. Vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos noteiktais būvniecības process nav piemērojams šādu objektu nojaukšanai.