Izziņa par būves likumību

Pakalpojuma nosaukums:

Izziņa par būves likumību.

 

Pakalpojuma sniedzējs:

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvalde.

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Jaunbūves (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā) ierakstāmas zemesgrāmatā, pamatojoties uz būvinspekcijas (būvvaldes) izdotu izziņu, kurā norādīts būvniecības tiesiskais pamats un jaunbūves raksturojums.

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziskas personas un juridiskas personas.

 

Pakalpojuma saņēmēja apraksts

Fiziskas un juridiskas personas (būvniecības ierosinātāji vai to vārdā pilnvarotas personas).

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

1997.gada 30. janvāra likums „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās

 

Nepieciešamie dokumenti:

1. Pasūtītāja (procesa dalībnieka) iesniegums izziņas izsniegšanai;
2. Būvatļauja;
3. Īpašuma tiesības vai lietošanas tiesības un apbūves tiesības apliecinošus dokumentus;
4. Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas sagatavotu būves inventarizācijas lieta;
5. Izbūvēto pamatu izpilduzmērījums.
Iesniedzot dokumentu kopijas, jāuzrāda dokumentu oriģināli.

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

30 darbadienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Nodevas likme par izziņu par nekustamo īpašumu iesniegšanai Zemesgrāmatu nodaļai 7,11 euro

 

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:

2-apliecināta identitāte.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi:

Klātiene.

 

Pakalpojuma saņemšanas veidi:

Klātiene.

 

Pakalpojuma sniedzēja adrese:

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

 

E-pasts:

dome@dome.jelgava.lv

 

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdiena: 8.00-19.00
Otrdiena: 8.00-17.00
Trešdiena: 8.00-17.00
Ceturtdiena: 8.00-17.00
Piektdiena: 8.00- 14.30

 

Konta Nr. Nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai:

1)LV96 UNLA 0008 0011 3060 1 
AS „SEB banka”;
2)LV93 HABA 0551 0000 7652 5 
AS „Swedbank”;
3)LV86 LHZB 3000 0420 4000 1
VAS „Latvijas Hipotēku un zemesbanka”
4)LV37 PARX 0005 6975 7000 1  
AS „Citadele banka”                     
5)LV05 RIKO 0002 0130 9591 7   
AS ”DnB NORD banka”