Zemes ierīcības projekta vai detālplānojuma izstrādāšana zemesgabalam

Pakalpojuma nosaukums

Zemes ierīcības projekta vai detālplānojuma izstrādāšana nekustamajam īpašumam.

Pakalpojuma turētāja nosaukums

Jelgavas pilsētas administrācija

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Zemes ierīcības projekts (ZIP)– sagatavot nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei.
Detāplānojums (DP)– sagatavot lēmumu par izstrādes uzsākšanu ar darba uzdevumu un līgumu par detālplānojuma finansēšanas kārtību.

Pakalpojuma īss apraksts

Zemes ierīcības projekts – Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes speciālists gatavo nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādāšanai.
Klients pasūta zemes ierīcības projekta izstrādi sertificētam zemes ierīcības darbu speciālistam.

Detālplānojums- Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes speciālists gatavo lēmumu ar darba uzdevumu par detālplānojuma uzsākšanu un līgumu par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu. Klients pēc lēmuma saņemšanas pasūta detālplānojuma izstrādi sertificētam atbilstošas jomas speciālistam.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas vai juridiskas personas (pilnvarotās personas)

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Nav

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

-          Jelgavas pilsētas saistošie noteikumi Nr.17-23 “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas apstiprināšana” (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumu Nr.13/2).

-          Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumi Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”.

-          Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.

-          Teritorijas attīstības plānošanas likums (13.10.2011.).

-          „Zemes ierīcības likums” (14.09.2006.)

-          Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumi Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 

-          Iesnieguma veidlapa zemes ierīcības projekta izstrādei (3-2).

-          Iesnieguma veidlapa detālplānojuma izstrādei (3-19).

-          Zemes robežu plāna kopija.

-          Zemesgrāmatas apliecības kopija.

-          Pilnvara (ja ir pārstāvības tiesības)

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

Veidlapa 3-2 (ZIP)

Veidlapa 3-19 (DP)

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

30

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu)

Nav

Administratīvais process

Ir

Pārsūdzības iespējas

Viena mēneša laikā iesniedzot iesniegumu Jelgavas pilsētas domē

Atgādinājums

Nav

Brīdinājums

Nav

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

2 – apliecināta identitāte

Dzīves situācija

Zemes privatizācija, zemes izmantošana, būvniecība

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

Klātienē, pa pastu, pa e-pastu (dome@dome.jelgava.lv).

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Klātiene vai pastu

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētpānošanas pārvalde

Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība

Jelgavas pilsēta

Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija

Jelgavas pilsēta

Pakalpojuma sniedzēja adrese

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks

Pirmdiena: 8.00-19.00

Otrdiena: 8.00-17.00

Trešdiena: 8.00-17.00

Ceturtdiena: 8.00-17.00

Piektdiena: 8.00- 14.30

Konta Nr. Nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai

1) LV96 UNLA 0008 0011 3060 1 

AS „SEB banka”.

2)LV93 HABA 0551 0000 7652 5 

AS „Swedbank”.

3)LV37 PARX 0005 6975 7000 1  

AS „Citadele banka”.                    

4)LV05 RIKO 0002 0130 9591 7   

AS ”DNB banka”.

5)LV93 NDEA 0000 0845 1381 4

Nordea Bank AB Latvijas filiāle