Iesniegums pašvaldībai

Jelgavas pilsētas pašvaldībā saņemamie pakalpojumi izkārtoti pa atsevišķām tematiskām jomām. Ērtākai iedzīvotāju apkalpošanai katram pakalpojumam izstrādāta atbilstoša veidlapa. Ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

 

Ja kādu pakalpojuma aprakstu vai veidlapu nevar atrast, iesniegumu var aizpildīt brīvā formā.

Pakalpojuma nosaukums: Iesniegums pašvaldībai.

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Ikvienai fiziskai un juridiskai personai ir tiesības vērsties pašvaldībā ar iesniegumiem, priekšlikumiem, sūdzībām vai jautājumiem, kas ir pašvaldības kompetencē, kā arī saņemt atbildes.

 

Iesniegumu var iesniegt rakstveidā, elektroniskā veidā vai izteikt mutvārdos. Mutvārdos izteiktu iesniegumu, ja nepieciešams, privātpersonas klātbūtnē noformē rakstveidā Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centra darbinieki un izsniedz tā kopiju iesniedzējam. Iesniegumam jābūt noformētam atbilstoši Iesnieguma likumam.

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziskas un juridiskas personas.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš:

Atbilde uz iesniegumu tiek sniegta saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi.

 

Ja iesnieguma saturs neprasa atbildi pēc būtības, attiecīgais iesniegums tiek pieņemts zināšanai un izmantots pašvaldības darbā atbilstoši iesnieguma saturam.

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Iesnieguma likums, Informācijas atklātības likums, Ministra kabineta noteikumi Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

- klātienē Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielā ielā 11,

- sūtot pa pastu uz adresi: Jelgava, Lielā iela 11, LV-3001,

- sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: dome@dome.jelgava.lv, parakstīts ar drošu elektronisku parakstu,

- elektroniski, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojuma portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”.

 

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Jelgavas pilsētas pašvaldība atbildi iesniedzējam sniedz atbilstoši pieprasīšanas veidam.

 

Nepieciešamie dokumenti:

Iesniegums pašvaldībai (veidlapa Nr.2-2)

Elektroniski aizpildāms iesniegums pašvaldībai (veidlapa Nr.2-2)

 

Uzziņas par pakalpojumu:

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrs (Lielā iela 11, Jelgava, 1.stāvs 131.kabinets, tālrunis: 63005522, 63005537, e-pasta adrese: dome@dome.jelgava.lv

 

Darba laiks: pirmdien 8.00-19.00; otrdien, trešdien, ceturtdien 8.00-17.00; piektdien 8.00-14.30).