Īslaicīgs pakalpojums krīzes istabās sociālā dzīvojamā mājā

Pakalpojumu nodrošina - Jelgavas sociālo lietu pārvalde.

Pakalpojuma piešķiršanu regulē Jelgavas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.18-8 „Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā” 5.24 sadaļa.

 

Pakalpojuma saņēmēji

Ģimenes (personas), kuru pamata dzīvesvieta deklarēta Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā un tās īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā.

 

Pakalpojuma īss raksturojums

Īslaicīgs sociālais pakalpojums, kas tiek nodrošināts sociālajā dzīvojamā mājā Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, ģimenēm (personām), kuru izīrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi ugunsgrēka, plūdu, tehnogēnu un dabas katastrofu, stihiskas nelaimes vai avāriju rezultātā.

 

Iesniedzamie dokumenti

Dokuments, kas apliecina krīzes situācijas faktu. Personas rakstisks iesniegums par pakalpojuma piešķiršanu.

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 3 mēnešiem. Saskaņā ar JSLP vadītājas lēmumu termiņš var tikt pagarināts līdz 6 mēnešiem.

 

Maksa par pakalpojumu

Bezmaksas uz laiku līdz 3 mēnešiem. Sākot ar ceturto mēnesi, ģimene (persona) apmaksā īres un komunālos maksājumus.

 

Kontaktinformācija:
sociālā rehabilitētāja 

Valentīna Abakumova

Adrese: Pulkv.O.Kalpaka iela 9, 228. kabinets, Jelgava
Tālrunis: 63007527
e-pasts: valentina.abakumova@soc.jelgava.lv