Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (SIVA)

Adrese: Jūrmala, Dubultu prospekts 71, tālrunis 67771034, www.siva.gov.lv

 

Pakalpojuma saņēmēji:

  • personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā (no 15 gadiem līdz vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā vecuma sasniegšanai atbilstoši likumam “Par valsts pensijām”);
  • personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā, kuras strādā;
  • politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki;
  • Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
  • Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušās personas līdz 18 gadu vecumam;
  • personas ar prognozējamu invaliditāti darbspējīgā vecumā, ja atbilstoši Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas apstiprinātajam personas individuālajam rehabilitācijas plānam ir nepieciešams saņemt pakalpojumus.

Pakalpojuma īss raksturojums:

Sociālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas palīdz iemācīties sadzīvot ar funkcionālajiem traucējumiem, atjauno vai apmāca tām prasmēm, kas dažādu apstākļu dēļ ir zudušas, palīdz cilvēkam atgriezties darba dzīvē un iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs. Tā ietver individuāla sociālās rehabilitācijas plāna izveidi, izglītošanu vides pielāgotības un palīglīdzekļu lietošanas jomā, lai uzlabotu mobilitāti un patstāvīgas dzīves iemaņas.

 

Pakalpojumu piešķiršanu regulē:

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Pakalpojums tiek piešķirti rindas kārtībā un atkarībā no valsts piešķirtā finansējuma. Lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu pieņem Sociālās integrācijas valsts aģentūra.

 

Maksa par pakalpojumu

Par valsts budžeta līdzekļiem apmaksāts pakalpojums.


Pakalpojuma saņemšanas veids

Personīgi Sociālās integrācijas valsts aģentūrā.

 

Kontaktinformācija:
ergoterapeite

Ināra Lomonovska
Adrese: Pulv.O.Kalpaka iela 9, 127.kabinets.
Tālrunis: 63048918
e-pasts: inara.lomonovska@soc.jelgava.lv