Atļauja publisku izklaides un svētku pasākuma organizēšanai

Pakalpojuma nosaukums:

Atļauja publisku izklaides un svētku pasākuma organizēšanai.

 

Pakalpojuma sniedzējs:

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvā pārvalde

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Persona, kas vēlas organizēt sabiedrībai pieejamu svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas publisku pasākumu iesniedz pašvaldībā iesniegumu (veidlapa 2-3).
Ja pasākums notiek uz pašvaldības zemes ilgāk par trīs dienām, organizatoram jāslēdz zemes nomas līgums ar Pašvaldības īpašumu pārvaldi.
Saskaņā ar MK 08.05.2007 noteikumiem Nr. 298 “Noteikumi par publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” ir jāapdrošina publiskā pasākuma organizatora civiltiesiskā atbildība.

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Juridiskas un fiziskas personas. Pakalpojuma saņēmējs ir rīcībspējīga fiziskā persona, juridiskā persona vai arī valsts vai pašvaldības iestāde, kas plāno un organizē publisku pasākumu.

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

 • Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums.
 • Likums „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”.
 • Sporta likums.
 • Ministru kabineta 08.05.2007. noteikumi Nr.298 „Noteikumi par publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
 • Ministru kabineta 16.02.2010. noteikumi Nr.136 „Publisko atrakciju iekārtu drošības prasības un tehniskās uzraudzības kārtība”.
 • Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumi Nr.735 Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”.
 • Ministru kabineta 22.11.2016. noteikumi Nr.737 “Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi”
 • Ministru kabineta 27.06.2006. noteikumi Nr.526 “Kārtība, kādā pasākuma organizators nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību publiskā pasākumā”.
 • Ministru kabineta 26.10.2004. noteikumi Nr.895 “Kārtība, kādā organizējamas dzīvnieku sacensības, tirgi, izsoles, izstādes un citi pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos”.
 • Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 10-15 „Jelgavas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi”.
 • Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 13-57 „Par reklāmas un reklāmu objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Jelgavas pilsētā”.
 • Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 185 „Par Jelgavas pašvaldības nodevām”.

 

Nepieciešamie dokumenti:

Veidlapa: Iesniegums publiska izklaides un svētku pasākuma organizēšanai publiskā vietā Jelgavas pilsētā

Līgumi (uzrādot oriģinālus):

 • ar kārtības uzturētājiem;
 • ar personām, kas atbildīgas par tehnisko drošību;
 • ar personām, kas atbildīgas par sabiedrisko kārtību un drošību;
 • Detalizēts pasākuma plāns;
 • Līgums ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi „Pilsētsaimniecība” par teritorijas sakopšanu pēc pasākuma, ja tas notiek uz pašvaldības zemes;
 • Pasākuma norises vietas īpašnieka piekrišana tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators;
 • Satiksmes organizācijas shēma (gadījumos, ja paredzēts slēgt vai ierobežot transporta kustību);
 • Bīstamo iekārtu lietošanai nepieciešamo atļauju un citu šo iekārtu ekspluatācijai nepieciešamie dokumenti (Bīstamās iekārtas tehniskā pase, iekārtas ierīkošanai paredzētās vietas projektu un izvietojuma shēmu);
 • Rakstisks saskaņojums par bezpilota gaisa kuģa lidojumu no personas, kura atbildīga par pasākuma organizēšanu (gadījumos, ja tiks izmantots bezpilota gaisa kuģis);
 • Apdrošināšanas polise (pie atļaujas saņemšanas);
 • Personu apliecinošs dokuments, juridiskās personas pārstāvis – arī dokumentus, kas apliecina viņa tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Pašvaldība iesniegumu izskata 10 dienu laikā.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi: 

Par pasākuma pirmo dienu EUR 21.34, par katru nākamo - EUR 4.27.

No nodevas atbrīvo:

1. piemiņas pasākuma organizatorus, kuru rīkotā publiskā pasākuma veids un mērķis atbilst piemiņas dienas raksturam;

2. labdarības pasākumus;

3. ja pasākums tiek rīkots sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldību.

 

Atgādinājums:

Lai pieteiktu publisku pasākumu un saņemtu atļauju tā rīkošanai, pasākuma organizators pašvaldībai ne vēlāk kā 15 dienas pirms plānotā pasākuma norises sākuma iesniedz iesniegumu.
Valsts un pašvaldību iestādes publiskus pasākumus nerīko, un pašvaldība neizsniedz atļauju šādu pasākumu rīkošanai piemiņas dienās, kas noteiktas 25.martā, 8.maijā, 14.jūnijā un 4.jūlijā.
Atļauja publisku pasākumu rīkošanai nav nepieciešama, ja tos rīko valsts vai pašvaldības iestāde. Ja publisku pasākumu rīko valsts iestāde, tā informē pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts šo pasākumu rīkot, par tā norises vietu un laiku.

 

Pārsūdzības iespējas:

Ja atļauja netiek izsniegta, pasākuma organizators pašvaldības lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi: 

Klātienē vai iesūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz dome@dome.jelgava.lv

 

Pakalpojuma saņemšanas veidi: 

Klātiene vai pa pastu.

 

Pakalpojuma sniedzēja adrese:

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, Klientu apkalpošanas centrs 131. kab.

 

Tālrunis, e-pasts:

Tālrunis: 63005522; 63005537
E-pasts: dome@dome.jelgava.lv

 

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdiena: 8.00-19.00
Otrdiena: 8.00-17.00
Trešdiena: 8.00-17.00
Ceturtdiena: 8.00-17.00
Piektdiena: 8.00- 14.30