Atzīmes veikšana Būvatļaujā, Apliecinājuma kartē vai Paskaidrojuma rakstā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi

Pakalpojuma nosaukums:

Atzīmes veikšana Būvatļaujā, Apliecinājuma kartē vai Paskaidrojuma rakstā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

Pakalpojuma sniedzējs:

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvalde.

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Būvvalde izdara atzīmi Būvatļaujā, Apliecinājuma kartē vai Paskaidrojuma rakstā par tur ietverto būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi 5 darba dienu laikā no dienas, kad būvvaldei iesniegti dokumenti, kas apliecina visu attiecīgo nosacījumu izpildi.

Ja ir izdota būvatļauja, būvniecības ierosinātājam, lai iegūtu tiesības uzsākt būvdarbus, jāizpilda būvatļaujā iekļautie nosacījumi par būvdarbu uzsākšanu.
Ja tika akceptēta būvniecības iecere ar apliecinājuma karti vai paskaidrojuma rakstu, būvdarbus var uzsākt pēc paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē noteikto būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes.

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziska vai juridiska persona.

 

Pakalpojuma saņēmēja apraksts

Fiziskas vai juridiskas personas, vai to pilnvarotas personas.

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

  • Būvniecības likums;
  • Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;
  • Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”;
  • Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.573 „Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”;
  • Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.501 „Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība”;
  • Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumi Nr.550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”;
  • Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumi Nr.551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”.
  • Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.530 „Dzelzceļa būvnoteikumi”.
  • Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.633 „ Autoceļu un ielu būvnoteikumi”

 

Nepieciešamie dokumenti:

Veidlapa Nr.4-9 “Iesniegums par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi”.

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

5 darbadienas.

 

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:

2-apliecināta identitāte.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi:

Klātienē, pa pastu, pa e-pastu.

 

Pakalpojuma saņemšanas veidi:

Klātienē, pa pastu, pa e-pastu.

 

Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija:

Jelgavas pilsētas administratīvā teritorija.

 

Pakalpojuma sniedzēja adrese:

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

 

Tālrunis, e-pasts:

dome@dome.jelgava.lv
t. 63005563

 

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdiena: 8.00-19.00
Otrdiena: 8.00-17.00
Trešdiena: 8.00-17.00
Ceturtdiena: 8.00-17.00
Piektdiena: 8.00- 14.30