Koku ciršanas atļaujas saņemšana

Pakalpojuma nosaukums:

Koku ciršanas atļaujas saņemšana.

 

Pakalpojuma sniedzējs:

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvalde.

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Ārpus meža augošo koku ciršanas atļaujas sagatavošana un izsniegšana.

Koku ciršana pieļaujama, ja tie rada draudus iedzīvotāju veselībai un īpašumam, satiksmes drošībai, būvēm vai komunikācijām, apstādījumu uzturēšanas (kopšanas) vai rekonstrukcijas nolūkos, kā arī saistībā ar plānoto būvniecību. Patvaļīga koku ciršana pilsētas administratīvajā teritorijā nav pieļaujama.
Gadījumos, kad nepieciešama koku ciršana (izņemot augļu kokus un kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 cm), pirms darbu sākšanas jāsaņem Jelgavas pilsētas domes administrācijas Ārpus meža augošu koku ciršanas atļauja. Iesniegums par koku ciršanas atļaujas saņemšanu iesniedzams Klientu apkalpošanas centrā (131.kabinets), Lielajā ielā 11, Jelgavā. Iesniegumam jāpievieno īpašuma tiesības apliecinošs dokuments un īpašuma zemes robežu plāns (norādot koku atrašanās vietu).
Būvvalde izvērtē koku ciršanas atbilstību dabas aizsardzības un attiecīgās teritorijas apsaimniekošanas un izmantošanas normatīvajiem aktiem, koku ainavisko un ekoloģisko nozīmīgumu, kā arī koku nozīmi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, pieņem attiecīgu lēmumu un rakstiski paziņo par to iesnieguma iesniedzējam. Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešami ekspertu vai institūciju atzinumi, koku ciršanas atļaujas sagatavošanas termiņš ir 20 darba dienas. Pārējos gadījumos 10 darba dienas.
Ja koku ciršana nepieciešama būvniecības īstenošanai un būvprojektā ir norādīti izcērtamie koki vai izcērtamo koku apjoms, Būvvaldes izsniegtā būvatļauja vienlaicīgi uzskatāma arī par koku ciršanas atļauju. Pirms būvatļaujas saņemšanas koku ciršanai pilsētas teritorijā, nepieciešams atlīdzināt zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu.
Pirms Atļaujas saņemšanas jāsamaksā zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu saskaņā ar Būvvaldes lēmumu. Atļauja ir derīga 1 (vienu) gadu no Būvvaldes lēmuma pieņemšanas dienas. Saskaņā ar Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 20.punktu pilsētas un ciema teritorijā koku ciršana aizliegta laikposmā no 15.aprīļa līdz 30.jūnijam, izņemot gadījumu, ja vietējā pašvaldība koka ciršanu atzinusi par neatliekamu.

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Juridiskas un fiziskas personas (zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs).

 

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

2012.gada 2.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.309, „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 20.decembra saistošie noteikumi Nr. 12-31 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas pilsētā

 

Nepieciešamie dokumenti:

Iesniegums – veidlapa Nr.4-23 (veidlapas elektroniskā versija), zemes īpašuma (valdījuma) tiesības apliecinoša dokumentu kopijas, zemesgabala robežu plāna kopija ar koka atrašanās vietas skici, zemes īpašnieka(u) vai tiesiskā valdītāja(u) piekrišana koku ciršanai.

 

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

10 vai 20 dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Dzīvojamās apbūves, savrupmāju, daudzstāvu dzīvojamo māju u.tml.) un vasarnīcu (dārza māju) apbūves teritorijās zaudējumu atlīdzība par koku ciršanu Jelgavas pilsētas teritorijā nav paredzēta. Pārējos gadījumos zaudējumu atlīdzība par koku ciršanu Jelgavas pilsētas teritorijā aprēķināma saskaņā ar 2012.gada 2.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.309, „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”.

 

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:

2-apliecināta identitāte.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi:

Klātienē, pa pastu, elektroniski.

 

Pakalpojuma saņemšanas veidi:

Klātiene vai pa pastu.

 

Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija:

Jelgavas pilsētas administratīvā teritorija.

 

Pakalpojuma sniedzēja adrese:

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

 

Tālrunis, e-pasts:

dome@dome.jelgava.lv
t. 63005576
t.63005522
Ainavu arhitekts t. 63005594

 

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdiena: 8.00-19.00
Otrdiena: 8.00-17.00
Trešdiena: 8.00-17.00
Ceturtdiena: 8.00-17.00
Piektdiena: 8.00- 14.30