Atzīmes veikšana Būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi

Pakalpojuma nosaukums:

Atzīmes veikšana Būvatļaujā, apliecinājuma kartē un paskaidrojumu rakstā par projektēšanas nosacījumu izpildi.

 

Pakalpojuma sniedzējs:

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvalde.

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Būvvalde izdara atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi 15 darba dienu laikā no dienas, kad būvvaldei iesniegti dokumenti, kas apliecina visu attiecīgo nosacījumu izpildi.

Ja ir izdota būvatļauja, būvniecības ierosinātājam, lai iegūtu tiesības veikt būvdarbus (akceptēts būvprojekts), jāizpilda būvatļaujā iekļautie nosacījumi par projektēšanas nosacījumu izpildi.

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziska vai juridiska persona.

 

Pakalpojuma saņēmēja apraksts:

Fiziskas vai juridiskas personas, vai to pilnvarotas personas.

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

  • Būvniecības likums;
  • Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;
  • Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”;
  • Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.573 „Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”;
  • Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.501 „Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība”;
  • Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumi Nr.550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”;
  • Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumi Nr.551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”.
  • Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.530 „Dzelzceļa būvnoteikumi”.
  • Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.633 „ Autoceļu un ielu būvnoteikumi”

 

Nepieciešamie dokumenti:

Iesniegums: veidlapa Nr.4-5 “Iesniegums par projektēšanas nosacījumu izpildi”.

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

15 dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Maksājama pašvaldības nodeva, saskaņā ar Jelgavas pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.185 “Par Jelgavas pašvaldības nodevām”.

 

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:

2-apliecināta identitāte.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi:

Klātienē, pa pastu, pa e-pastu

 

Pakalpojuma saņemšanas veidi:

Klātienē, pa pastu, pa e-pastu.

 

Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija:

Jelgavas pilsēta.

 

Pakalpojuma sniedzēja adrese:

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

 

Tālrunis, e-pasts:

dome@dome.jelgava.lv
t. 63005563

 

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdiena: 8.00-19.00
Otrdiena: 8.00-17.00
Trešdiena: 8.00-17.00
Ceturtdiena: 8.00-17.00
Piektdiena: 8.00- 14.30

 

Konta Nr. Nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai

LV96 UNLA 0008 0011 3060 1         AS „SEB banka”;
LV93 HABA 0551 0000 7652 5         AS „Swedbanka”;
LV37 PARX 0005 6975 7000 1          AS „Citadele banka”;
LV05 RIKO  0002 0130 9591 7          AS „DNB banka”;
LV93 NDEA 0000 0845 1381 4          Nordea Bank AB Latvijas filiāle