Dzīvesvietas deklarēšana

Pakalpojuma nosaukums:

Dzīvesvietas deklarēšana.

 

Pakalpojuma sniedzējs:

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Pašvaldības īpašumu pārvalde.

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Pastāvīgās dzīvesvietas maiņas gadījumā reģistrē ziņas par personas dzīvesvietu Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā un pēc pieprasījuma izsniedz dokumentu, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu.

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziskas personas (Latvijas Republikas pilsoņi un nepilsoņi, kā arī ārzemnieki un bezvalstnieki, kuri ir legalizējuši savu uzturēšanos Latvijas Republikā).

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

 

Nepieciešamie dokumenti:

Veidlapa 8-68: Dzīvesvietas deklarācija.

 • Pase vai cits Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments
  • pilnvarotai personai jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara (oriģināls)
  • likumiskam pārstāvim jāuzrāda pārstāvniecību apliecinošs dokuments (oriģināls)
 • Dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu vai atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Ja ziņas par deklarēto dzīvesvietu nav iespējams reģistrēt klātienes apmeklējuma laikā, tad 7 dienu laikā.

 

Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie maksājumi:

 

Valsts nodevas apmērs ir 4,27 euro.

 

Valsts nodevu nemaksā (lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumu, minētā persona uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu):

 • politiski represētās personas
 • reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu
 • invalīdi
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki
 • pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu
 • personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā
 • reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā;
 • personas, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
 • personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē (izziņa no nakts patversmes)

 

Atgādinājums:

Dzīvesvietas maiņas gadījumā personas pienākums ir viena mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.

 

Brīdinājums:

Par dzīvesvietas nedeklarēšanu - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz trīssimt piecdesmit eiro (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 186.pants). Par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu dzīvesvietas deklarēšanas iestādēm, deklarējot dzīvesvietu, - uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz piecsimt eiro (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 190.10. pants).

 

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:

2-apliecinātā identitāte;
3-kvalificēti apliecinātā identitāte

 

Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veids:

Klātiene

 

Pakalpojuma sniedzēja adrese:

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

Klientu apkalpošanas centrs 131. kab.

 

Tālrunis, e-pasts

dome@dome.jelgava.lv
Dzīvesvietas deklarēšanas speciālisti tel. 63005503, 63005481

 

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdiena: 8.00-19.00; pusdienu pārtraukums: 12.00-13.00
Otrdiena: 8.00-17.00; pusdienu pārtraukums: 12.00-13.00
Trešdiena: 8.00-17.00; pusdienu pārtraukums: 12.00-13.00
Ceturtdiena: 8.00-17.00; pusdienu pārtraukums: 12.00-13.00
Piektdiena: 8.00- 14.30; pusdienu pārtraukums: 12.00-12.30

 

Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai:

Nodeva iemaksājama Jelgavas pilsētas domes Finanšu nodaļai (reģistrācijas Nr. 90000049529), konti:
LV93 NDEA 0000 0845 1381 4 (AS “Luminor”)
LV96 UNLA 0008 0011 3060 1 (AS ”SEB banka”)
LV93 HABA 0551 0000 7652 5 (AS “Swedbank”)
LV37 PARX 0005 6975 7000 1 (AS "Citadele banka")
LV05 RIKO 0002 0130 9591 7 (AS “Luminor”)