Izziņas no Iedzīvotāju reģistra

Pakalpojuma nosaukums:

Izziņas saņemšana no Iedzīvotāju reģistra.

 

Pakalpojuma sniedzējs:

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Pašvaldības īpašumu pārvalde.

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Pēc pieprasījuma sniedz izziņu:
1. Par personas deklarēto dzīvesvietu, ja tā reģistrēta Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā
2. Par personas deklarētajām dzīvesvietām, norādot laika periodu, ja dzīvesvieta bija reģistrēta Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā
3. Par mirušas personas pēdējo dzīvesvietu, ja tā bijusi reģistrēta Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziskas un juridiskas personas.

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

 

Nepieciešamie dokumenti:

Veidlapa 8-86: Iesniegums izziņas saņemšanai no Iedzīvotāju reģistra.

 • Pase vai cits Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments
  • pilnvarotai personai jāuzrāda arī notariāli apstiprināta pilnvara (oriģināls)
  • likumiskam pārstāvim – pārstāvniecību apliecinošs dokuments (oriģināls)
 • Dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu vai atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Piecu darbdienu laikā.

 

Pārsūdzības iespējas:

Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītājas lēmumu mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē.

 

Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie maksājumi:

 

2,50 euro - Dzīvesvietas deklarēšanas izziņa par vienas personas dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas deklarēto dzīvesvietu.
5,00 euro - Izziņa par deklarēto dzīvesvietu (laika periodā) ( piecu darbdienu laikā).
12,50 euro - Izziņa par mirušas personas pēdējo dzīvesvietu ( piecu darbdienu laikā).


Personu kategorijas, kurām nodevas apmērs samazināms par 50% (jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu):

 • politiski represētā persona
 • nacionālās pretošanās kustības dalībnieks
 • persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžu ģimenē ievietoti bērni)
 • aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu

Personu kategorijas, kuras ir atbrīvotas no valsts nodevas (jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu):

 • personas ar invaliditāti
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki
 • persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu
 • persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija
 • trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona

 

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:

2-apliecinātā identitāte;
3-kvalificēti apliecinātā identitāte

 

Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veids:

Klātienē

 

Pakalpojuma sniedzēja adrese:

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

 

Tālrunis, e-pasts:

Klientu apkalpošanas centrs tel.: 63005522;
e-pasts dome@dome.jelgava.lv
Dzīvesvietas deklarēšanas speciālisti tel. 63005481, 63005503

 

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdiena: 8.00-19.00; pusdienu pārtraukums: 12.00-13.00
Otrdiena: 8.00-17.00; pusdienu pārtraukums: 12.00-13.00
Trešdiena: 8.00-17.00; pusdienu pārtraukums: 12.00-13.00
Ceturtdiena: 8.00-17.00; pusdienu pārtraukums: 12.00-13.00
Piektdiena: 8.00- 14.30; pusdienu pārtraukums: 12.00-12.30

 

Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai:

Nodeva iemaksājama Jelgavas pilsētas domes Finanšu nodaļai (reģistrācijas Nr. 90000049529), konti:
LV93 NDEA 0000 0845 1381 4 (AS “Luminor”)
LV96 UNLA 0008 0011 3060 1 (AS ”SEB banka”)
LV93 HABA 0551 0000 7652 5 (AS “Swedbank”)
LV37 PARX 0005 6975 7000 1 (AS "Citadele banka")
LV05 RIKO 0002 0130 9591 7 (AS “Luminor”)