Adoptētāja statusa piešķiršana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Bāriņtiesa lemj par:

1) personas atzīšanu par adoptētāju;

2) brāļu un māsu, pusbrāļu un pusmāsu šķiršanu Civillikumā noteiktajos gadījumos;

3) to, vai Latvijā iespējams nodrošināt bērna audzināšanu ģimenē vai pienācīgu aprūpi;

4) bērna nodošanu adoptētāja aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai;

5) pirms adopcijas aprūpes izbeigšanu bērnam;

6) adopcijas atbilstību bērna interesēm.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Ne mazāk kā 6 mēnešu laikā.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Pieteikums (ģimenei), pieteikums (vienai personai) vai brīvas formas pieteikums (norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un telefona numuru) ar motivētu lūgumu.

 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: barintiesa@barintiesa.jelgava.lv;

Pa pastu: Jelgavas Valstspilsētas bāriņtiesa, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, LV-3001;

Klātiene: Jelgavas Valstspilsētas bāriņtiesa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; tālrunis:63081700;

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 15.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; Ceturtdiena 8.00-12.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; tālrunis:63081700; e-pasts: barintiesa@barintiesa.jelgava.lv;

 

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 15.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; Ceturtdiena 8.00-12.00. 

  

Pa pastu vai uz e-pasta adresi, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Persona, kura vēlas kļūt par adoptētāju, bāriņtiesā, kuras darbības teritorijā deklarēta personas dzīvesvieta, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz šādus dokumentus:

1) adopcijas pieteikums(norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un telefona numuru), kurā norādīti adopcijas motīvi, adoptētāja reliģiskā pārliecība, etniskā piederība un saziņas valoda, vēlamais adoptējamo skaits, dzimums un vecums, citi būtiski apstākļi, kas var ietekmēt adoptējamā bērna dzīvi kopā ar attiecīgo personu;

2) laulības apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), ja atrodas laulībā;

3) dokumenta kopiju, kas apliecina laulības šķiršanu (uzrādot oriģinālu), ja laulība ir šķirta;

4) dokumentu, kas apliecina nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;

5) dzīves gaitas aprakstu (CV);

6) ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas pašreizējo veselības stāvokli, kā arī psihiatra atzinumu par personas psihiskās veselības stāvokli un narkologa atzinumu par personas atkarību no narkotiskām un psihotropām vai citām atkarību izraisošām vielām;

7) informāciju par ienākumiem;

8) tiesas sprieduma izrakstu, vai apliecinātu noraksta kopiju, ar kuru personai ir ierobežota rīcībspēja, ja personas rīcībspēja ir ierobežota;

9) tiesas sprieduma izrakstu vai apliecinātu noraksta kopiju par otra laulātā atzīšanu par pazudušu (bezvēsts promesošu), ja personas laulātais atzīts par pazudušu (bezvēsts promesošu).

 

Ja persona vēlas adoptēt otra laulātā bērnu, pieteikumam pievieno adoptējamā bērna dzimšanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), kā arī bērna vecāku piekrišana adopcijai vai dokumentu, kas apliecina, ka pastāv kāds no šādiem apstākļiem:

1) otram vecākam likumā noteiktajā kārtībā ir atņemtas aizgādības tiesības;

2) otrs vecāks ir miris.

Dokumentus var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski. Elektroniski nosūtītiem dokumentiem jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

 

Pakalpojuma apstrāde.

Sešu mēnešu laikā pēc adopcijas pieteikuma saņemšanas bāriņtiesa izvērtē personas piemērotību adoptētāja statusam. Izvērtēšanas laikā:

1) novērtē adopcijas motivāciju, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības un spējas izaudzināt bērnu, tai skaitā noskaidro visu nedalītā saimniecībā dzīvojošo personu viedokli par bērna adopciju;

2) noskaidro ģimenes dzīves apstākļu un izvērtē materiālo stāvokli;

3) pieprasa informāciju par Sodu reģistrā iekļautajām ziņām par personu un citām nedalītā saimniecībā dzīvojošām personām;

4) ja adoptētājs pēdējo divu gadu laikā pastāvīgi (ilgāk par vienu gadu,) dzīvojis ārpus Latvijas, bāriņtiesa pieprasa adoptētājam iesniegt informāciju par attiecīgās valsts sodu reģistrā iekļautajām ziņām par personu;

5) noskaidro, vai personai nav ierobežota rīcībspēja;

6) nosūta personu pie psihologa, kurš ieguvis vismaz maģistra grādu psiholoģijā un kura profesionālā darbība bērnu un ģimenes izpētē ir vismaz piecus gadus ilga, lai saņemtu atzinumu par piemērotību adopcijai;

7) nosūta personu apgūt adoptētāja mācību programmu. Pēc programmas sekmīgas apguves personai izsniedz attiecīgu apliecību, ko viņa iesniedz bāriņtiesā. Atkārtota adoptētāja mācību programmas apguve nav nepieciešama, ja persona vēlas adoptēt nākamo bērnu. Audžuģimenes, kura vēlas adoptēt savā audžuģimenē ievietoto bērnu, nav jāapgūst augstākminētā mācību programma.

 

Pakalpojuma saņemšana.

Pēc personas atbilstības izvērtēšanas un ģimenes izpētes pabeigšanas, bāriņtiesa pieņem atbilstošu lēmumu. Ja bāriņtiesa nolemj atzīt personu par piemērotu adoptētāja statusam, tā lēmumā norāda adoptējamo skaitu, vecumu un dzimumu.

Bāriņtiesas lēmums par personas atzīšanu par adoptētāju ir spēkā trīs gadus no tā pieņemšanas dienas.

 

Atgādinājums - adoptētāja personiska piedalīšanās bāriņtiesas sēdē ir obligāta; citi adopcijas dalībnieki piekrišanu bērna adopcijai izsaka personiski savas dzīvesvietas bāriņtiesā vai iesniedz publiski pie notāra vai bāriņtiesā apliecinātu piekrišanu; adoptētāja dzīvesvietas bāriņtiesa divus gadus pēc adopcijas apstiprināšanas uzrauga bērna aprūpi ģimenē.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Civillikums (28.01.1937.);

2) Bāriņtiesu likums (22.06.2006.);

3) 2018.gada 30. oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 667 "Adopcijas kārtība" (stājas spēkā 08.11.2018.).

 

Pārsūdzības iespējas

Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3001.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa" adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, LV-3001; tālrunis: 63081700; e-pasts: barintiesa@barintiesa.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 26.01.2023.