Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Bāriņtiesa lemj par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam, ja:

1) ir faktiski šķēršļi, kas liedz vecākam iespēju aprūpēt bērnu;

2) bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos vecāka vainas dēļ (vecāka apzinātas rīcības vai nolaidības dēļ);

3) vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību;

4) vecāks ir devis piekrišanu bērna adopcijai, izņemot gadījumu, kad viņš kā laulātais ir devis piekrišanu tam, ka bērnu adoptē otrs laulātais;

5) konstatēta vecāku vardarbība pret bērnu, vai ir pamatotas aizdomas par vecāka vardarbību pret bērnu.

 

Bāriņtiesa lemj par pārtraukto bērna aizgādības tiesību atjaunošanu, ja aizgādības tiesību pārtraukšanas iemesli ir zuduši.

Ja gada laikā no aizgādības tiesību pārtraukšanas nav iespējams tās atjaunot, bāriņtiesa lemj par prasības celšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai, izņemot gadījumu, kad aizgādības tiesības nevar atjaunot no vecāka neatkarīgu apstākļu dēļ.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64. pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, bet ilgstošas faktu konstatācijas nepieciešamības gadījumā – līdz gadam).

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums, vai brīvā formā, ja vecāks vēlas atjaunot pārtrauktās aizgādības tiesības, (norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un telefona numuru) ar lūgumu un lūguma motivāciju.

 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: barintiesa@barintiesa.jelgava.lv;

Pa pastu: Jelgavas Valstspilsētas bāriņtiesa, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, LV-3001;

Klātiene: Jelgavas Valstspilsētas bāriņtiesa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; tālrunis:63081700;

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 15.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; Ceturtdiena 8.00-12.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; tālrunis: 63081700; e-pasts: barintiesa@barintiesa.jelgava.lv;

 

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 15.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; Ceturtdiena 8.00-12.00.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Administratīvo lietu par aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atjaunošanu vecākam bāriņtiesa ierosina:

1) uz viena vecāka iesnieguma pamata;

2) iestādes iniciatīvas pamata;

3) uz augstākas iestādes rīkojuma vai citas institūcijas ziņojuma pamata.

 

Lietu par prasības sniegšanu tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem bāriņtiesa ierosina:

1) uz bērna likumiskā pārstāvja iesnieguma pamata;

2) iestādes iniciatīvas pamata;

3) uz augstākas iestādes rīkojuma vai citas institūcijas ziņojuma pamata.

Ja vecāks vēlas atjaunot pārtrauktās aizgādības tiesības, jāiesniedz iesniegums (norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un telefona numuru) ar lūgumu un lūguma motivāciju.

Dokumentus var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski. Elektroniski nosūtītiem dokumentiem jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

 

Atgādinājums - bāriņtiesas lēmums par prasības sniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai nav pārsūdzams.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Civillikums (28.01.1937.);

2) Bērnu tiesību aizsardzības likums (19.06.1998.);

3) Bāriņtiesu likums (22.06.2006.);

4) 2006.gada 19. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi" (stājas spēkā 01.01.2007.).

 

Pārsūdzības iespējas

Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3001.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa" adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, LV-3001; tālrunis: 63081700; e-pasts: barintiesa@barintiesa.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 26.01.2023.