Civilstāvokļa reģistru ierakstu glabāšana, aktualizēšana, atjaunošana un anulēšana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Dzimtsarakstu nodaļa.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentu labošana ir nepareizu ziņu vai kļūdas izlabošana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā dzimšanas, laulības vai miršanas apliecībā. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentu papildināšana ir trūkstošo ziņu ierakstīšana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā apliecībā. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentu atjaunošana notiek, ja civilstāvokļa akta reģistrs ir gājis bojā. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentu anulēšana tiek veikta, ja sastādīti divi reģistri par vienu un to pašu faktu.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Persona, par kuru civilstāvokļa akta reģistra ieraksts izdarīts, nepilngadīgas personas likumiskie pārstāvji, pilnvarotas personas.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

23 darba dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Valsts nodeva saskaņā ar 2013.gada 24.septembra noteikumiem Nr.906 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu" par civilstāvokļa reģistru ierakstu papildināšanu, labošanu, atjaunošanu vai anulēšanu – 7.00 euro.

Nodeva iemaksājama Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļai, reģistrācijas Nr.90000049529, konti:

LV96 UNLA 0008 0011 3060 1 (AS "SEB banka")

LV93 HABA 0551 0000 7652 5 (AS "Swedbanka")

LV37 PARX 0005 6975 7000 1 (AS "Citadele banka")

LV05 RIKO 0002 0130 9591 7 (AS "Luminor Bank")

Valsts nodeva jāsamaksā pirms reģistra aktualizēšanas vai atjaunošanas.

 

Veidlapas

Nav, iesniegums klātienē.

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Dzimtsarakstu nodaļa; adrese: Svētes iela 22, Jelgava; tālrunis 63080522, 63023733, 63020440 (arhīvs); e-pasts: dzimt@dome.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 13.00-19.00; Otrdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Trešdiena 9.00-12.00; Ceturtdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Piektdiena 9.00-12.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Dzimtsarakstu nodaļa; adrese: Svētes iela 22, Jelgava; tālrunis 63080522, 63023733, 63020440 (arhīvs); e-pasts: dzimt@dome.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 13.00-19.00; Otrdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Trešdiena 9.00-12.00; Ceturtdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Piektdiena 9.00-12.00.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Personai jāierodas Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) un jāiesniedz:

1) iesniegums;

2) reģistra izmaiņas pamatojošie dokumenti vai to notariāli apliecinātas kopijas;

3) dokumenti, kuros veicamas izmaiņas;

4) valsts nodevas samaksu apliecinošs dokuments.

 

Reģistra ierakstus papildina un labo, pamatojoties uz administratīvo aktu, uz personas iesniegumu vai dzimtsarakstu nodaļas atzinumu.

Dokumentus var iesniegt klātienē Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā.

 

Pakalpojuma saņemšana.

Reģistra ierakstos labo kļūdas un ieraksta trūkstošās ziņas pēc ieinteresēto personu iesnieguma, ja tam ir pietiekams pamats.

Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks veic reģistra ieraksta aktualizēšanu pēc kvīts uzrādīšanas par valsts nodevas samaksu.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums (01.01.2013.);

2) Administratīvā procesa likums (01.02.2004.);

3) Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumi Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem" (stājas spēkā 18.09.2013.);

4) Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumi Nr.906 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu" (stājas spēkā 27.09.2013.).

 

Pārsūdzības iespējas

Atteikumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no atteikuma spēkā stāšanās dienas.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Dzimtsarakstu nodaļa; adrese: Svētes iela 22, Jelgava; tālrunis 63080522, 63023733, 63020440 (arhīvs);

e-pasts: dzimt@dome.jelgava.lv