Reģistra ierakstu papildinājumi, labojumi un anulēšana

Pakalpojuma nosaukums:

Reģistra ierakstu papildinājumi, labojumi un anulēšana.

 

Pakalpojuma sniedzējs:

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Dzimtsarakstu nodaļa.

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Reģistra ierakstus papildina un labo, pamatojoties uz administratīvo aktu, uz personas iesniegumu vai dzimtsarakstu nodaļas atzinumu.  

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziskas personas.

 

Pakalpojuma saņēmēja apraksts:

Reģistra ierakstos labo kļūdas un ieraksta trūkstošās ziņas pēc ieinteresēto personu iesnieguma, ja tam ir pietiekams pamats.

 

Nepieciešamie dokumenti:

Personu apliecinošs dokuments, administratīvais akts vai labojuma gadījumā pierādoši dokumenti.

 

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:

Ir – klātienē.

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

"Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums".

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

1 mēnesis, Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Valsts nodeva EUR 7.00

Maksājumi jāveic līdz labojuma izdarīšanai.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi:

Klātienes apmeklējums.

 

Pakalpojuma saņemšanas veidi:

Klātienes apmeklējums.

 

Pakalpojuma sniedzēja adrese:

Svētes ielā 22, Jelgavā, LV-3001, telefona numurs: 63020440

 

Pakalpojumu sniedzēja apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Pirmdiena 13.00-19.00

Otrdiena 9.00-12.00 un 14.00-17.00

Trešdiena 9.00-12.00

Ceturtdiena 9.00-12.00 un 14.00-17.00

Piektdiena 9.00-12.00

 

Konta Nr. Nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai:

Valsts nodeva:

LV96 UNLA 0008 0011 3060 1       AS „SEB banka”;

LV93 HABA 0551 0000 7652 5       AS „Swedbanka”;

LV37 PARX 0005 6975 7000 1       AS „Citadele banka”;

LV05 RIKO 0002 0130 9591 7        AS „Luminor Bank”;

LV33 LATB 0002 2100 8854 4          AS „Norvik banka”