Iesniegums Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei "Sporta servisa centrs"

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Sporta servisa centrs"

 

Pakalpojuma īss apraksts

Lai sekmētu sporta darba attīstību Jelgavas pilsētā, pašvaldības iestāde "Sporta servisa centrs" izskata iesniegumus un priekšlikumus sporta darba jautājumos un iesniegumus iestādes apsaimniekošanā esošo sporta bāzu izmantošanai. Iesniegumu var iesniegt rakstveidā, elektroniskā veidā.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 dienas. Atbilde uz iesniegumu tiek sniegta saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi. Ja iesnieguma saturs neprasa atbildi pēc būtības, attiecīgais iesniegums tiek pieņemts zināšanai un izmantots iestādes darbā atbilstoši iesnieguma saturam.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei "Sporta servisa centrs" (SSC_1-08/01).

 

Pieprasīšanas kanāli

e-pakalpojums portālā Latvija.lv "Iesniegums iestādei"

Klātiene: JPPI “Sporta servisa centrs”, adrese: Uzvaras ielā 8, Jelgavā, 2.stāvā, 35.kab.

Pa pastu: Sporta servisa centrs, Uzvaras iela 8, Jelgava, LV-3001

e-pasts: sports@sports.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.   

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JPPI "Sporta servisa centrs", adrese: Uzvaras ielā 8, Jelgava, 2.stāvā, 35.kab.; e-pasts: sports@sports.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.   

Pa pastu vai uz e-pasta adresi, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Persona iesniedz klātienē, pa pastu vai elektroniski iesniegumu Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei "Sporta servisa centrs" (SSC_1-08/01). Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

 

Pakalpojuma saņemšana

Saņemtais dokuments tiek reģistrēts un nodots izskatīšanai, izpildei vai tiek pieņemts zināšanā.

Personai atbilde uz iesniegumu, sūdzību, priekšlikumu vai lūgumu tiek sniegta klātienē vai nosūtīta pa pastu vai e-pastu, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Iesniegumu likums (01.01.2008.);

2) Informācijas atklātības likums (20.11.1998.);

3) Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām" (stājas spēkā 02.07.2005.);

4) 2010.gada 28.oktobra Jelgavas pilsētas domes lēmums Nr. 12/9 "Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Sporta servisa centrs" sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana" (ar grozījumiem Jelgavas pilsētas domes 27.01.2011. lēmums Nr.1/10; 22.03.2012. lēmums Nr.4/2; 24.07.2014. lēmums Nr.10/4; 27.04.2017. lēmums Nr. 5/12).

 

Pārsūdzības iespējas

Nav.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JPPI "Sporta servisa centrs" adrese: Uzvaras iela 8, Jelgava, 2.stāvs 35.kabinets; tālrunis: 63027504; e-pasts: sports@sports.jelgava.lv.