Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijai un Jelgavas valstspilsētas domei adresēto iesniegumu izskatīšana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvā pārvalde.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Personai ir iespēja iesniegt iesniegumu ar lūgumu, sūdzību, priekšlikumu vai jautājumu pašvaldībai par pašvaldības darbu. 

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Privāto tiesību juridiska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 darba dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums

 

Veidlapas

Iesniegums pašvaldībai vai brīvas formas iesniegums (Veidlapa 2-2 vai elektroniski aizpildāma E-veidlapa 2-2).

 

Pieprasīšanas kanāli 

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrs, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

 

Pa pastu: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

 

e-pasts: pasts@jelgava.lv

 

e-adrese

 

Darba laiks:

Pirmdiena 8.00-19.00;

Otrdiena 8.00-17.00;

Trešdiena 8.00-17.00;

Ceturtdiena 8.00-17.00;

Piektdiena 8.00-14.30.   

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrs, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

 

Darba laiks:

Pirmdiena 8.00-19.00;

Otrdiena 8.00-17.00;

Trešdiena 8.00-17.00;

Ceturtdiena 8.00-17.00;

Piektdiena 8.00-14.30.

 

Pa pastu vai uz e-pasta adresi, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Persona brīvā formā sagatavoto iesniegumu (Veidlapa 2-2 vai brīvā formā), sūdzību, priekšlikumu vai lūgumu un to iesniedz klātienē, pa pastu vai elektroniski. Nepieciešamības gadījumā pašvaldības darbinieks noformē mutvārdu iesniegumu. Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

 

Pakalpojuma saņemšana

Saņemtais dokuments tiek reģistrēts un nodots konkrētai amatpersonai (atbildīgajam speciālistam) izskatīšanai, izpildei vai tiek pieņemts zināšanā. Atkarībā no situācijas tiek sagatavota atbilde, atbildes vai lēmuma projekts. Atbildes projekts tiek iesniegts parakstīšanai, bet lēmuma projekts tiek virzīts izskatīšanai domes sēdē.

Personai atbilde uz iesniegumu, sūdzību, priekšlikumu vai lūgumu tiek sniegta klātienē vai nosūtīta pa pastu vai e-pastu, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Iesniegumu likums (01.01.2008.);

2) Elektronisko dokumentu likums (01.01.2003.);

3) Informācijas atklātības likums (20.11.1998.);

4) Administratīvā procesa likums (01.02.2004.);

5) Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumi Nr.558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" (stājas spēkā 07.09.2018.);

6) Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām" (stājas spēkā 02.07.2005.);

 

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu viena mēneša laikā var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005537.

e-pasts: pasts@jelgava.lv