Jelgavas pašvaldības policijai adresēto fizisko un juridisko personu iesniegumu, sūdzību izskatīšana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pašvaldības policija".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Iesniegumu,  sūdzību saņemšana no fiziskajām un juridiskajām personām un to izskatīšana, atbildes sniegšana uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem un sūdzībām; iesniegumu, sūdzību pārsūtīšana pēc piekritības kompetentajai iestādei.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Jebkura persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

23 dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums, adresēts Jelgavas pašvaldības policijai (JPP_iesniegums).

Sūdzība, adresēta Jelgavas pašvaldības policijai (JPP_sudziba).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas pašvaldības policija", adrese: Mazais ceļš 3, 21.kab.,Jelgava;

Pa pastu: Jelgavas pilsētas pašvaldības policija, Mazais ceļš 3, Jelgava, LV-3001;

e-pasts: policija@policija.jelgava.lv

e-adrese

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.   

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas pašvaldības policija", adrese: Mazais ceļš 3, Jelgava, e-pasts: policija@policija.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.   

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Persona var iesniegt iesniegumu vai sūdzību, adresētu Jelgavas pašvaldības policijai, ja nepieciešams, pievienojot dokumentu apstiprinātas kopijas, kas apstiprina iesniegumā minētos faktus.

Dokumentus var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski. Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). Elektroniski nosūtītam iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.

 

Pakalpojuma saņemšana

Saņemtais rakstveida iesniegums/sūdzība tiek reģistrēts Jelgavas pašvaldības policijas Saņemto dokumentu reģistrā, un atbilde tiek sniegta: uz iesniegumu - Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā, uz sūdzību- saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma noteikto kārtību.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Administratīvās atbildības likums (01.07.2020)

2) Iesniegumu likums (01.01.2008.);

3) Administratīvā procesa likums (01.02.2004.);

4) Informācijas atklātības likums (20.11.1998.);

5) Likums "Par policiju" (04.06.1991.);

6) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2010.gada 23.septembra saistošie noteikumi Nr. 10-15 "Jelgavas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi"

7) 2020.gada 24.septembra Jelgavas pilsētas domes lēmums Nr. 16/20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija" nolikums".

 

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas pašvaldības policijas amatpersonu pieņemtos lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās var pārsūdzēt augstākā iestādē (padotības kārtībā augstākajai amatpersonai), bet tās lēmumu fiziskā persona – rajona (pilsētas) tiesā pēc deklarētās dzīvesvietas, juridiskā persona — pēc tās juridiskās adreses Latvijā, saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma prasībām.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Jelgavas pašvaldības policija", adrese: Mazais ceļš 3, Jelgava.

e-pasts: policija@policija.jelgava.lv