Satiksmes ierobežojumu būvdarbu laikā saskaņošana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Lai veiktu būvdarbus, kas saistīti ar satiksmes aizliegšanu vai ierobežošanu Jelgavas valstspilsētas ielās, ir jāsaņem Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" lēmums par satiksmes aizliegšanu vai ierobežošanu.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Jebkura persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

10 kalendārās dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums Satiksmes ierobežošanai vai aizliegšanai (PIL 3-5).

 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv

Klātiene: JVPI "Pilsētsaimniecība", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 9.kabinetā, tālrunis 63084470.

 

Darba laiks:

Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Elektroniski pa e-pastu vai e-adresē atbilstoši iesniedzēja minētajām norādēm.

Klātiene: JVPI "Pilsētsaimniecība", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 9.kabinetā, tālrunis 63084470.

 

Darba laiks:

Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

 

Pakalpojuma pieprasīšana

Personai jāiesniedz iesniegums satiksmes ierobežošanai vai aizliegšanai (PIL 3-5) un satiksmes organizācijas shēma. Satiksmes organizācijas shēmai jāatbilst Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumu Nr.421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" prasībām un jābūt saskaņotai ar VSIA "Latvijas Valsts ceļi", nepieciešamības gadījumā ar SIA "Jelgavas autobusu parks".

Saskaņā ar 2016. gada 19. janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 42 „Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme" 5.punktu, iesniegumu iesniedz ne vēlāk kā 10 dienas pirms plānotās satiksmes ierobežošanas vai aizliegšanas.

 

Pakalpojuma saņemšana

Saskaņā ar Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumu Nr.421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" 12.2.apakšpunktu, pašvaldība publicē informāciju par satiksmes aizliegumu vai ierobežojumiem savā tīmekļvietnē.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra  noteikumu Nr. 421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" 23.punktu, ja paredzēts ilgstošs darbs, par būtiskām izmaiņām satiksmes organizēšanā, darbu veicējs ne vēlāk kā nedēļu pirms darbu sākšanas informē sabiedrību plašsaziņas līdzekļos.

 

Saskaņojumu saņem atbilstoši pieprasīšanas veidam.

 

 

Atgādinājums:

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumu Nr.42 "Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme" 11.punktu satiksmes aizlieguma vai ierobežojuma ieviešanu var atteikt, ja:

1) nav ievērots iesnieguma iesniegšanas termiņš;

2) ir plānots aizliegt vai ierobežot transportlīdzekļu satiksmi uz pašvaldības autoceļa vai ielas, nenodrošinot satiksmes dalībniekiem iespēju izmantot apbraucamo ceļu;

3) pa ceļu, kur plānots ieviest satiksmes aizliegumu vai ierobežojumu, kursē sabiedriskais transports, un tam nav nodrošināts apbraucamais ceļš;

4) ir pamatoti uzskatīt, ka iespējama ceļa bojāšana, būtiski traucējumi transportlīdzekļu, tai skaitā sabiedriskā transporta, satiksmē vai satiksmes drošības apdraudējums.

Lēmumu par satiksmes ierobežošanu vai aizliegšanu ir jāsaņem pirms darbu uzsākšanas!

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumi Nr. 42 "Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme" (stājas spēkā 22.01.2016.);

2) Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumi Nr. 421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" (stājas spēkā 11.10.2001.);

3) Jelgavas pilsētas domes 2016. gada 28. aprīļa lēmums Nr. 4/11 "Pilnvarojums Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei "Pilsētsaimniecība"".

 

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Pilsētsaimniecība" adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgava, 9.kabinetā; tālrunis: 63048619, 63084470.

e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 19.10.2022.