Satiksmes ierobežojumu saskaņošana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Lai veiktu būvdarbus, kas saistīti ar satiksmes aizliegšanu vai ierobežošanu uz Jelgavas pilsētas ielām, ir jāsaņem JPPI "Pilsētsaimniecība" lēmums par satiksmes aizliegšanu vai ierobežošanu.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Juridiska persona.

Būvdarbu veicējs - juridiskas un fiziskas personas.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

10 dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums Satiksmes ierobežošanai vai aizliegšanai (PIL 1-15).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JPPI "Pilsētsaimniecība", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 9.kabinetā, tālrunis 63084470, 63048619; e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-10.00; 15.30-16.30; Otrdiena 8.00-10.00; 15.30-16.30; Trešdiena 8.00-10.00; 15.30-16.30; Ceturtdiena 8.00-10.00; 15.30-16.30; Piektdiena 8.00-10.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JPPI "Pilsētsaimniecība", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 9.kabinetā, tālrunis 63084470, 63048619; e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-10.00; 15.30-16.30; Otrdiena 8.00-10.00; 15.30-16.30; Trešdiena 8.00-10.00; 15.30-16.30; Ceturtdiena 8.00-10.00; 15.30-16.30; Piektdiena 8.00-10.00.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Personai klātienē jāiesniedz Iesniegums Satiksmes ierobežošanai vai aizliegšanai (PIL 1-15) JPPI "Pilsētsaimniecība" 9.kabinetā ne vēlāk kā 10 dienas pirms plānotās satiksmes ierobežošanas vai aizliegšanas.

Iesniegumam pievieno Satiksmes organizācijas shēmu papīra formātā. Satiksmes organizācijas shēmu digitālā formātā nosūta uz iestādes elektronisko pasta adresi: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv.

Satiksmes organizācijas shēmai jāatbilst Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumu Nr.421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām un jābūt saskaņotai ar VAS "Latvijas Valsts ceļi", nepieciešamības gadījumā ar SIA "Jelgavas autobusu parks".

Shēmas izskata un saskaņo JPPI "Pilsētsaimniecība", Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 1.kabinetā, Pirmdienās: no plkst. 15.00 līdz plkst. 19.00.

Iesniedzot iesniegumu jāuzrāda būvvaldē akceptētu būvniecības ieceres dokumentāciju (būvprojekts, paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte).

 

Pakalpojuma saņemšana

Lēmumu saņem klātienē, ar personisko parakstu apliecinot lēmuma oriģināla saņemšanu.

Darbu veicējam, Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra  noteikumos Nr. 421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" noteiktajos gadījumos, par satiksmes organizācijas izmaiņām, jāievieto informācija plašsaziņas līdzekļos.

 

Atgādinājums: Nosacījumi (saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumiem Nr.42 "Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme"), kad ir tiesības atteikt satiksmes aizlieguma vai ierobežojuma ieviešanu uz ielām:

1) nav ievērots Iesnieguma iesniegšanas termiņš;

2) ir plānots aizliegt vai ierobežot transportlīdzekļu satiksmi uz pašvaldības autoceļa vai ielas, nenodrošinot satiksmes dalībniekiem iespēju izmantot apbraucamo ceļu;

3) pa ceļu, kur plānots ieviest satiksmes aizliegumu vai ierobežojumu, kursē sabiedriskais transports, un tam nav nodrošināts apbraucamais ceļš;

4) ir pamatoti uzskatīt, ka iespējama ceļa bojāšana, būtiski traucējumi transportlīdzekļu, tai skaitā sabiedriskā transporta, satiksmē vai satiksmes drošības apdraudējums.

Lēmumu par satiksmes ierobežošanu vai aizliegšanu ir jāizņem pirms darbu uzsākšanas!

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumi Nr. 42 "Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme" (stājas spēkā 22.01.2016.);

2) Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumi Nr. 421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" (stājas spēkā 11.10.2001.);

3) Jelgavas pilsētas domes 2016. gada 28. aprīļa lēmums Nr. 4/11 "Pilnvarojums Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei "Pilsētsaimniecība"".

 

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē, iesniedzot iesniegumu Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JPPI "Pilsētsaimniecība" adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgava, 9.kab.; tālrunis: 63048619, 63084470.

e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv