Būvju pieņemšana ekspluatācijā

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvalde.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Pēc paredzēto būvdarbu pabeigšanas, pasūtītājs Būvvaldē iesniedz nepieciešamos dokumentus būves vai inženierbūves pieņemšanai ekspluatācijā/būvdarbu pabeigšanai. Pēc dokumentu saņemšanas, Būvvalde veic objekta apsekošanu. Ja būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei, Būvvalde veic atzīmi Paskaidrojuma rakstā/Apliecinājuma kartē, kas apliecina, ka būve vai tās daļa pieņemta ekspluatācijā vai izsniedz aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

Būves vai tās daļas pieņem ekspluatācijā Būvvaldes būvinspektors un arhitekts, ja nepieciešams, papildus pieaicina citu būvvaldes amatpersonu.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Publisko tiesību juridiska persona, Privāto tiesību juridiska persona.

Nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs, vai lietotājs, kuram ar līgumu noteiktas tiesības būvēt, kā arī enerģētikas un elektronisko sakaru reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos – energoapgādes komersants un elektronisko sakaru komersants.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

14 dienas.

Pirmās grupas būvēm termiņš ir 5 darba dienas, otrās un trešās grupas būvēm - 14 dienas no dokumentu iesniegšanas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Dokumenti saskaņā ar 2014. gada 2. septembra MK noteikumu Nr. 529.

 

Pieprasīšanas kanāli

e-pakalpojums Būvniecības informācijas sistēmā bis.gov.lv "Būvdarbu pabeigšana".

Klātiene: Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Pa pastu: Jelgavas pilsētas pašvaldība, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001;

e-pasts: dome@dome.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Pa pastu vai e-pastu, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Personai atkarībā no būvobjekta specifikas jāiesniedz MK noteikumos Nr. 529 norādītie dokumenti.

Dokumentus var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmas e-pakalpojumu. Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

 

Pakalpojuma saņemšana

Persona atbildi saņem klātienē vai nosūta pa pastu vai elektroniski, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Būvniecības likums (01.10.2014);

2) Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumi Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi" (stājas spēkā 06.06.2017.);

3) Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr. 633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" (stājas spēkā 25.10.2014.);

4) Ministru kabineta 2014.gada 30. septembra noteikumi Nr. 573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi" (stājas spēkā 01.10.2014.);

5) Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumi Nr. 550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi" (stājas spēkā 01.10.2014.);

6) Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr. 530 "Dzelzceļa būvnoteikumi" (stājas spēkā 01.10.2014.);

7) Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (stājas spēkā 01.10.2014.);

8) Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr. 501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība" (stājas spēkā 01.10.2014.);

9) Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" (stājas spēkā 01.10.2014.).

 

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē, iesniegumu iesniedzot Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005576.

e-pasts: dome@dome.jelgava.lv