Zemes ierīcības projekta vai detālplānojuma izstrādāšana nekustamajam īpašumam

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Zemes ierīcības projekts (ZIP) – sagatavo nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei.

Detāplānojums (DP) – sagatavo lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu ar darba uzdevumu un līgumu par detālplānojuma finansēšanas kārtību.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Juridiska persona (pilnvarotās personas).

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

22 darba dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums zemes ierīcības projekta izstrādei (Veidlapa 3-2 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 3-2).

Iesniegums detālplānojuma izstrādei (Veidlapa 3-19 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 3-19).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Pa pastu: Jelgavas pilsētas pašvaldība, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001;

e-pasts: dome@dome.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Pa e-pastu, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Personai jāiesniedz iesniegums (Veidlapa 3-2 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 3-2, vai Veidlapa 3-19 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 3-19), pievienojot šādus dokumentus:

1) priekšlikums uz kartogrāfiskā materiāla pamatnes shematiski attēlota projektētā teritorija un projektētās robežas;

2) pilnvara (kopija), uzrādot oriģinālu (ja ir pārstāvības tiesības).

Dokumentus var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski. Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

 

Pakalpojuma saņemšana

Pēc dokumentu izskatīšanas, klients saņem nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei vai lēmumu par detālplānojuma izstrādi. DP izstrādei klients saņem un paraksta līgumu par detālplānojuma finansēšanas kārtību. Ar saņemtiem dokumentiem klients iet pie atbilstošas sfēras izstrādātāja.

Dokumentus izsniedz klātienē Klientu apkalpošanas centrā vai nosūta pa e-pastu, atbilstoši iesniedzēja norādēm.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Teritorijas attīstības plānošanas likums (01.12.2011.);

2) Zemes ierīcības likums (14.09.2006.);

3) Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumi Nr. 505 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi" (stājas spēkā 05.08.2016.);

4) Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" (stājas spēkā 01.05.2015.);

5) Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumi Nr. 240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi" (stājas spēkā 22.05.2013.);

6) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošie noteikumi Nr. 17-23 "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas apstiprināšana".

 

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu par DP izstrādes uzsākšanu viena mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē, iesniegumu iesniedzot Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005537.

e-pasts: dome@dome.jelgava.lv