Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma nosūtīšana

Pakalpojuma nosaukums:

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma nosūtīšana.

 

Pakalpojuma sniedzējs:

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļa.

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Pašvaldība par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo nodokļa maksātājam līdz tā paša gada 15.februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu viņam vai viņa pilnvarniekam pēc norādītās adreses. Maksāšanas paziņojums ir administratīvais akts, kuru sūtot pa pastu, nav jānoformē kā ierakstītu pasta sūtījumu un, sagatavojot to elektroniski, maksāšanas paziņojums ir derīgs bez amatpersonas paraksta. Tajā ir informācija par nekustamo īpašumu, t.sk. personīgie apliekamo objektu kontu numuri, kadastra numurs, nodokļa maksājuma apmērs, samaksas termiņi, informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu vai pārmaksu. Gadījumā, ja nodokļa maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumu līdz kārtējā gada 15.februārim, viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt pašvaldību.

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji (fiziskas un juridiskas personas), nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju pilnvarotās personas.

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

 

Nepieciešamie dokumenti:

Īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību apliecinoši dokumenti vai nomas līgums. Pilnvarotām personām - pilnvara (uzrādot oriģinālu).

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Pašvaldība iesniegumu izskata 30 dienu laikā.

 

Atgādinājums:

Nekustamā īpašuma nodokļa objekti - zeme, ēkas, tai skaitā kadastra informācijas sistēmā reģistrētas, bet ekspluatācijā nenodotas ēkas, un inženierbūves, izņemot likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta 2.daļā minēto nekustamo īpašumu. Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 7.panta 2.daļa nosaka, ka nodokļa maksātājam ir pienākums rakstveidā informēt pašvaldību šādos gadījumos: 1) ja iestājas vai izbeidzas tiesības uz šā likuma 1.panta 2.daļā noteikto atbrīvojumu no nekustamā īpašuma nodokļa, - viena mēneša laikā no šo tiesību rašanās vai izbeigšanās dienas; 2) ja tiek iegūtas valsts vai pašvaldības īpašuma lietošanas vai nomas tiesības, - viena mēneša laikā no lietošanas vai nomas tiesību rašanās dienas; 3) ja tiek iegūts tiesiskais valdījums uz nekustamo īpašumu, - viena mēneša laikā no valdījuma tiesību rašanās dienas.

 

Pārsūdzības iespējas:

Administratīvo aktu var apstrīdēt pašvaldības domes priekšsēdētājam viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi:

Klātienē, pa pastu vai iesūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz dome@dome.jelgava.lv.

 

Pakalpojuma saņemšanas veidi:

Klātienē, pa pastu vai elektroniski.

Tālrunis: 63005522; 63005550; 63005589
E-pasts: dome@dome.jelgava.lv

 

Pakalpojuma sniedzēja adrese:

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

Klientu apkalpošanas centrs 131. kab.

 

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdiena: 8.00-19.00
Otrdiena: 8.00-17.00
Trešdiena: 8.00-17.00
Ceturtdiena: 8.00-17.00
Piektdiena: 8.00- 14.30