Zemes noma

Pakalpojuma nosaukums:

Par zemes nomu.

 

Pakalpojuma sniedzējs:

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Pašvaldības īpašumu pārvalde.

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Uz personas iesnieguma pamata tiek sagatavots lēmuma projekts par zemes nomu, ko izskata zemes nomas komisijā. Pēc lēmuma pieņemšanas speciālists zemes lietu jautājumos sagatavo atteikumu vai zemes nomas līgumu vai papildus vienošanos pie noslēgtā zemes nomas līguma.

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziskas un juridiskas personas (vai to pilnvarotas personas).

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

 

Nepieciešamie dokumenti:

Veidlapa 8-54: Iesniegums zemes nomai.

Fiziskai personai:

  • iesnieguma veidlapa
  • pilnvarotai personai – notariāli apliecināta pilnvaras kopija
  • iznomājamā zemes gabala skice vai robežu plāns
  • ēku (būvju) īpašuma tiesības un/vai tiesiskā valdījuma apliecinošo dokumentu kopija

Juridiskai personai:

  • iesnieguma veidlapa
  • pilnvarotai personai – pilnvaras kopija
  • iznomājamā zemes gabala skice vai robežu plāns
  • ēku (būvju) īpašuma tiesības un/vai tiesiskā valdījuma apliecinošo dokumentu kopija

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

30 dienas. Ja nepieciešama papildinformācija, termiņu var pagarināt.

 

Atgādinājums:

Zemes nomas līgumu par privatizācijai vai atsavināšanai nenodotu apbūvētu valsts vai pašvaldības zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju.

 

Pārsūdzības iespējas:

Ja ēkas (būves) īpašnieks vai tiesiskais valdītājs atsakās noslēgt nomas līgumu, iznomātājam ir tiesības prasīt piespiedu nomas līguma slēgšanu, nomas maksas parāda un nokavējuma naudas piedziņu.

 

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:

2-apliecinātā identitāte;
3-kvalificēti apliecinātā identitāte

 

Pakalpojuma pieprasīšana un saņemšanas:

Klātienē un pa pastu.

Tālrunis: 63005522; 63005537
E-pasts: dome@dome.jelgava.lv

 

Pakalpojuma sniedzēja adrese:

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

Klientu apkalpošanas centrs 131. kab.

 

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdiena: 8.00-19.00
Otrdiena: 8.00-17.00
Trešdiena: 8.00-17.00
Ceturtdiena: 8.00-17.00
Piektdiena: 8.00- 14.30