Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Pabalstu ir tiesības saņemt bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pilsētas bāriņtiesa" pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.

Ja vienu dzīvojamo telpu kopīgi īrē vairāki pilngadību sasniegušie bērni, tad katrs pilngadību sasniegušais bērns ir tiesīgs saņemt dzīvokļa pabalstu bārenim 50% (piecdesmit procentu) apmērā no noteikumos noteiktā apmēra.

 

Dzīvokļa pabalsta bārenim aprēķināšanai piemēro dzīvojamās telpas kompensējamo platību:

1) pilnā apmērā par vienistabas dzīvojamo telpu;

2) līdz 30.0 m2 par vairāku istabu dzīvojamo telpu.

Dzīvokļa pabalsts bārenim netiek piešķirts par personām, kuras mitinās vienā dzīvojamajā telpā ar pilngadību sasniegušo bērnu.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 darba dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums (palīdzības saņemšanai bez ienākumu izvērtēšanas) (Nr.1-10/3.12/01.2021).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JPPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (Nr115), tālrunis 63048914, 63007224.

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Kredītiestādes konts, atbilstoši pabalsta pieprasītāja norādēm.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Pilngadību sasniegušais bērns uzrāda pakalpojuma sniedzējiem ar viņu noslēgtos līgumus un klātienē Jelgavas sociālo lietu pārvaldē iesniedz iesniegumu. Dzīvokļa pabalsta bārenim aprēķinam pilngadību sasniegušais bērns iesniedz apmaksātus rēķinus, čekus un kvītis par saņemtajiem pakalpojumiem un izdevumiem par iepriekšējiem mēnešiem, bet ne retāk kā vienu reizi 3 (trijos) mēnešos.

 

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

JPPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" pieņem lēmumu par dzīvokļa pabalsta bārenim piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

 

Pakalpojuma saņemšana

Dzīvokļa pabalstu bārenim pārskaita pilngadību sasniegušā bērna iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā.

 

Atgādinājums: Jelgavas pilsētas pašvaldība piešķir pabalstus ģimenei (personai), kura savu pamata dzīvesvietu deklarējusi Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Bērnu tiesību aizsardzības likums (22.07.1998.);

2) Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumi Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" (stājas spēkā 18.11.2005.);

3) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošie noteikumi Nr. 15-19 "Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi".

 

Pārsūdzības iespējas

JPPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Pabalstu piešķiršanas darba grupas pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JPPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (Nr115), tālrunis 63048914, 63007224.

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv