Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā (turpmāk – piedzimšanas pabalsts) 72.00 euro apmērā par katru bērnu piešķir vienam no vecākiem (aizbildnim), kurš savu pamata dzīvesvietu un bērna dzīvesvietu ir deklarējis Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā vienā mājsaimniecībā. Ja vienās dzemdībās piedzimst divi bērni, pabalsta summa ir 1423.00 euro apmērā. Ja piedzimst trīs un vairāk bērnu vienās dzemdībās – 2846.00 euro.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

10 darba dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums (palīdzības saņemšanai bez ienākumu izvērtēšanas) (Nr.1-10/3.12/01.2021).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JPPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (Nr115), tālrunis 63048914, 63007224.

Klātiene: Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Kredītiestādes konts, atbilstoši pabalsta pieprasītāja norādēm.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Bērna vecākam klātienē Jelgavas sociālo lietu pārvaldē vai Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā jāiesniedz iesniegums un bērna dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).

 

Pakalpojuma saņemšana

Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā.

Pabalstu nepiešķir, ja:

1) bērns ievietots valsts vai pašvaldības bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;

2) vecākiem atņemtas bērna aprūpes tiesības;

3) viens no vecākiem (aizbildņiem) ir saņēmis piedzimšanas pabalstu citā pašvaldībā.

 

Atgādinājums: Pabalsts ir vienreizējs un to var pieprasīt sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr.138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" (stājas spēkā 05.04.2019.);

2) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošie noteikumi Nr. 15-20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi".

 

Pārsūdzības iespējas

JPPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmumu var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JPPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (Nr115), tālrunis 63048914, 63007224.

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv