Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Ja Jums ir piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss, Jums ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt un saņemt pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai, ja ienākumi ir mazāki par 109.00 euro mēnesī pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā, kā arī 76.00 euro pārējām mājsaimniecībā esošajām personām.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Pabalstu piešķir personām vai atsevišķi dzīvojošai personai, kurai novērtēta materiālā situācija (ienākumi un īpašumu) un kuras mājsaimniecība atzīta par trūcīgu.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 darba dienas.

Pašvaldības sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par mājsaimniecības atbilstību trūcīgas mājsaimniecības statusam.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums (iesniedzot iztikas līdzekļu deklarāciju) (Nr.1-10/3.9/07.2021).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (Nr115), tālrunis 63048914, 63007224.

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;
e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

e-adrese

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Kredītiestādes konts, atbilstoši pabalsta pieprasītāja norādēm.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu GMI, personai jāaizpilda iesniegums un jāpievieno šādi dokumenti: 

1) ienākumu apliecinošu dokumentu - izziņu no darba vietas par darba algu pēdējos trīs mēnešos;

2) pasta vai bankas konta pilnu izdruku (par ienākumiem un izdevumiem ) par pēdējiem trim mēnešiem;

3) citus apliecinošus dokumenti un izziņas, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

 

Dokumentus var iesniegt klātienē, iesniegumu ievietojot Sociālo lietu pārvaldes pastkastītē pie Informācijas kabineta Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, pa pastu vai elektroniski, caur portāla Latvija.lv e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei" vai e-pastu. Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.
Nepieciešamības gadījumā sociālais darbinieks ar klientu sazināsies pa tālruni.

 

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

30 dienu laikā JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Pabalstu piešķiršanas darba grupa pieņem lēmumu par GMI pabalsta piešķiršanu vai atteikumu.

 

Pakalpojuma saņemšana

Persona slēdz līgumu par līdzdarbības pienākumu pildīšanu. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā.

 

Atgādinājums: Personai – GMI saņēmējai – jāslēdz vienošanās par līdzdarbības pienākumu veikšanu.  Pabalsts tiek piešķirts uz 3 (trīs) mēnešiem.

Brīdinājums: Par līdzdarbības pienākumu nepildīšanu pabalsta izmaksu pārtrauc.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr.138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu" (stājas spēkā 05.04.2019.);

3) Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošie noteikumi Nr. 21-19 “Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”

 

Pārsūdzības iespējas

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (Nr115), tālrunis 63048914, 63007224.

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv