Pabalsts/atvieglojumi valstspilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Braucieni pilsētas sabiedriskajā transportā no pašvaldības budžeta pilnībā (100%) tiek segti:

1) pensionāriem, nepārsniedzot 10 braucienus mēnesī;

2) politiski represētai personai, nepārsniedzot 20 braucienus mēnesī;

3) bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, t.sk. pilngadīgajiem (līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai), kuri mācās, nepārsniedzot 5 braucienus dienā;

4) Jelgavā deklarētiem skolēniem, kuri apgūst vispārējo vai profesionālo izglītību klātienes formā,  tiek piešķirts braukšanas maksas atvieglojums – 4 bezmaksas braucieni dienā valstspilsētas sabiedriskajā transportā. Atvieglojums tiek piešķirts mācību gada ietvaros, bet atsevišķos gadījumos atvieglojumi, kas ir saistīti ar mācību procesu, tiek piešķirti arī brīvlaikā (interešu izglītības nodarbību apmeklēšanai un vasaras nodarbinātības programmā). 

Pabalsts un atvieglojumi tiek piešķirti, izmantojot Jelgavas valstspilsētas iedzīvotāja karti vai Jelgavas valstpilsētas skolēna apliecību.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 darba dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums (sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai) (Nr.1-10/3.16/01.2022)

Iesniegums (palīdzības saņemšanai bez ienākumu izvērtēšanas) (Nr.1-10/3.12/01.2022)

 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (Nr115), tālrunis 63048914, 63007224.

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

JVPI "Jelgavas izglītības pārvalde", Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001, tālrunis 63012487, e-pasts: izglitiba@izglitiba.jelgava.lv.

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00 Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (Nr115), tālrunis 63048914, 63007224.

Darba laiks:

Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00;

Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00;

Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00;

Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00;

Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

JVPI "Jelgavas izglītības pārvalde", Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001, tālrunis 63012487, e-pasts: izglitiba@izglitiba.jelgava.lv.

Darba laiks:

Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00

Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00;

Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00;

Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00;

Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Pensionāriem, politiski represētām personām un bērniem bāreņiem (līdz 15 gadiem ar likumisko pārstāvi) jaunās Jelgavas valstspilsētas iedzīvotāja kartes noformēšanai, uzrādot personas un sociālā statusa apliecinošu dokumentu, jāvēršas JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde".

 

Skolēni, kuri mācās Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, jauno Jelgavas valstspilsētas skolēna apliecību var saņemt savā izglītības iestādē.

Jelgavā deklarētiem skolēniem, kuri izglītību apgūst citās pašvaldības, valsts vai privātajās izglītības iestādēs, tiek izsniegta Jelgavas valstspilsētas iedzīvotāja karte, personai iesniedzot iesniegumu JVPI "Jelgavas izglītības pārvalde".

 

Jaunajiem pabalsta saņēmējiem jāiesniedz iesniegums (sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai) (Nr.1-10/3.16/01.2022). Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, t.sk. līdz 24 gadu vecuma sasniegušiem, kuri mācās klātienē jāiesniedz iesniegums (palīdzības saņemšanai bez ienākumu izvērtēšanas) (Nr.1-10/3.12/01.2022).

Iesniegumu var iesniegt klātienē vai elektroniski. Elektroniski nosūtītam iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.

 

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

Mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un noteikumos noteiktie un Jelgavas sociālo lietu pārvaldes pieprasītie dokumenti, Jelgavas sociālo lietu pārvalde pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

 

Pakalpojuma saņemšana

Bezmaksas braucienu persona var saņemt sabiedriskajā transportā, uzrādot Jelgavas valstspilsētas iedzīvotāja karti vai Jelgavas valstspilsētas skolēna apliecību, nepārsniedzot katrai mērķa grupai noteikto braucienu skaitu:

1) pensionāriem – 10 braucienus mēnesī;

2) politiski represētai personai – 20 braucienus mēnesī;

3) bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem t.sk. pilngadību sasniegušiem, kuri mācās –  5 braucienus dienā;

4) Jelgavā deklarētiem skolēniem – 4 braucienus dienā.

 

Atgādinājums: Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus, personai jābūt deklarētai Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā un jābūt saņēmušai Jelgavas valstspilsētas iedzīvotāja karti vai Jelgavas valstspilsētas skolēna apliecību.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošie noteikumi Nr. 21-20 “Brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”;

3) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada 28.maija saistošie noteikumi Nr. 20-26 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem izglītojamajiem Jelgavas pilsētas sabiedriskajā transportā"

4) Jelgavas pilsētas domes 2020. gada 18. jūnija lēmums Nr. 11/4 "Noteikumu "Par personalizētās viedkartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un deaktivizēšanas vai anulēšanas kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldībā" apstiprināšana".

5) Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmums Nr. 14/20 “Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2020. gada 18. jūnija lēmumā Nr. 11/4 “Noteikumu “Par personalizētās viedkartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un deaktivizēšanas vai anulēšanas kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldībā” apstiprināšana””.

 

Pārsūdzības iespējas

Nav.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (Nr115), tālrunis 63048914, 63007224.

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

JVPI "Jelgavas izglītības pārvalde", Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001, tālrunis 63012487.

e-pasts: izglitiba@izglitiba.jelgava.lv.

 

Informācija atjaunota 11.08.2022.