Pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Braucieni pilsētas sabiedriskajā transportā no pašvaldības budžeta pilnībā (100%) tiek segti:

1) skolēniem  no trūcīgas ģimenes (nepārsniedzot 5 braucienus dienā);

2) skolēniem no maznodrošinātas ģimenes (nepārsniedzot 5 braucienus dienā);

3) skolēniem no daudzbērnu ģimenes (nepārsniedzot 5 braucienus dienā);

4) bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, t.sk. pilngadību sasniegušiem, kuri mācās (nepārsniedzot 5 braucienus dienā);

5) politiski represētām personām (nepārsniedzot 20 braucienus mēnesī).

 

Braucieni pilsētas sabiedriskajā transportā no pašvaldības budžeta daļēji tiek segti:

1) pensionāriem (50% apmērā, nepārsniedzot 20 braucienus mēnesī);

2) Jelgavā deklarētiem skolēniem, kuri mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs (20% apmērā, nepārsniedzot 5 braucienus dienā). 

 

Pabalstu pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai piešķir tikai izmantojot Jelgavas pilsētas skolēnu apliecību vai Jelgavas pilsētas iedzīvotāju karti.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 darba dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums (palīdzības saņemšanai bez ienākumu izvērtēšanas) (Nr.1-10/3.12/01.2020)

Iesniegums (palīdzības saņemšanai bez ienākumu izvērtēšanas daudzbērnu ģimenēm) (Nr.1-10/3.19/01.2020)

Iesniegums (iesniedzot iztikas līdzekļu deklarāciju) (Nr.1-10/3.9/01.2020).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JPPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (Nr115), tālrunis 63048914, 63007224.

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Kredītiestādes konts, atbilstoši pabalsta pieprasītāja norādēm.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Personai klātienē Jelgavas sociālo lietu pārvaldē jāiesniedz iesniegums un konkrētā statusa (trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss) saņemšanai nepieciešamos dokumentus.

Nepieciešamie dokumenti pabalsta saņemšanai daudzbērnu ģimenēm, pensionāriem, politiski represētām personām, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, t.sk. pilngadību sasniegušiem, kuri mācās:

1) iesniegums (palīdzības saņemšanai bez ienākumu izvērtēšanas) (Nr.1-10/3.18/01.2020 vai Nr.1-10/3.19/01.2020);

2) citi apliecinoši dokumenti un izziņas, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

 

Nepieciešamie dokumenti pabalsta saņemšanai trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm:

1) iesniegums (iesniedzot iztikas līdzekļu deklarāciju) (Nr.1-10/3.9/01.2020);

2) izziņa no darba vietas par darba algu pēdējos trīs mēnešos;

3) pasta vai bankas konta pilna izdruka par ienākumiem un izdevumiem par pēdējiem trim mēnešiem;

4) citi apliecinoši dokumenti un izziņas, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

 

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

30 darba dienu laikā tiek pieņemts lēmums par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu

 

Pakalpojuma saņemšana

Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā.

Pabalstu pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai saņem izmantojot Jelgavas pilsētas skolēnu apliecību vai Jelgavas pilsētas iedzīvotāju karti.

Jelgavas pilsētas iedzīvotāja kartes saņemšanai pensionāri, politiski represētās personas, kā arī bāreņi vēršas JPPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”. Skolēna apliecības saņemšanai izglītojamais vēršas attiecīgajā Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē.

 

Atgādinājums: Lai saņemtu pabalstu no nākamā mēneša 1.datuma, pabalsta pieprasītājam iesniegums jāiesniedz līdz kārtējā mēneša 15.datumam.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr.138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" (stājas spēkā 05.04.2019.);

3) Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumi Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" (stājas spēkā 01.04.2010.);

4) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošie noteikumi Nr. 15-19 "Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi"

5) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014.gada 18.decembra saistošie noteikumi Nr. 14-25 "Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā".

 

Pārsūdzības iespējas

JPPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmumu var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JPPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (Nr115), tālrunis 63048914, 63007224.

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv