Pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Pabalstu pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu līdz 50.00 euro mēnesī piešķir izglītojamajam no trūcīgas, maznodrošinātas un daudzbērnu ģimenes. Pabalstu piešķir līdz kārtējā mācību gada beigām, vasaras mēnešiem (jūnijs – augusts) to pieprasa, iesniedzot JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" iesniegumu līdz kārtējā gada 15.maijam.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.                  

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 darba dienas

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums (palīdzības saņemšanai bez ienākumu izvērtēšanas daudzbērnu ģimenēm) (Nr.1-10/3.19/07.2021).

Iesniegums (iesniedzot iztikas līdzekļu deklarāciju) (Nr.1-10/3.9/07.2021).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (Nr115), tālrunis 63048914, 63007224.

Darba laiks:

Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00;

Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00;

Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00;

Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00;

Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

e-adrese

 

Saņemšanas kanāli

Kredītiestādes konts, atbilstoši pabalsta pieprasītāja norādēm.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Personai Jelgavas sociālo lietu pārvaldē jāiesniedz iesniegums un konkrētā statusa (trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības) saņemšanai nepieciešamos dokumentus.

Nepieciešamie dokumenti pabalsta saņemšanai daudzbērnu ģimenēm:

1) Iesniegums (palīdzības saņemšanai bez ienākumu izvērtēšanas) (Nr.1-10/3.19/07.2021);

2) Citi apliecinoši dokumenti un izziņas, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

 

Nepieciešamie dokumenti pabalsta saņemšanai trūcīgām, maznodrošinātām:

1) Iesniegums (iesniedzot iztikas līdzekļu deklarāciju) (Nr.1-10/3.9/07.2021);

2) Izziņa no darba vietas par darba algu pēdējos trīs mēnešos;

3) Pasta vai bankas konta pilna izdruka par ienākumiem un izdevumiem par pēdējiem trim mēnešiem;

4) Citi apliecinoši dokumenti un izziņas, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

Dokumentus var iesniegt klātienē vai elektroniski. Elektroniski nosūtītam iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.

Lai saņemtu pabalstu no nākamā mēneša 1.datuma, pabalsta pieprasītājam iesniegums jāiesniedz līdz kārtējā mēneša 15.datumam.

 

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

30 darba dienu laikā tiek pieņemts lēmums par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.

 

Pakalpojuma saņemšana

Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā.

 

Atgādinājums: Pabalstu piešķir ne vairāk kā 11 mēnešus kalendārajā gadā, un pakalpojumu apmaksā tajā pirmsskolas izglītības iestādē, kurā bērns ir reģistrēts. Bērniem no daudzbērnu ģimenes bez ienākumu izvērtēšanas pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai bez izvērtēšanas tiek piešķirts līdz 2021.gada 31.decembrim.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr.138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu" (stājas spēkā 05.04.2019.);

3) Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” (stājas spēkā 01.01.2021.);

4) Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošie noteikumi Nr. 21-20 “Brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”;

5) Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošie noteikumi Nr. 21-19 “Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”.

 

Pārsūdzības iespējas

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (Nr115), tālrunis 63048914, 63007224.

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv