Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Jelgavā

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Jelgavas pilsētā deklarēta ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās ienākumi nepārsniedz 128.06 euro un materiālais stāvoklis nepārsniedz Latvijas Republikas normatīvajos aktos un pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto.

Jelgavas pilsētā deklarēta ģimene (persona), atzīstama par maznodrošinātu, ja tās materiālais stāvoklis nepārsniedz Latvijas Republikas normatīvajos aktos ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu un pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto un ja:

1) ģimenē ir darbspējīgas personas ar nepilngadīgiem bērniem vai bērniem līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, kuri iegūst izglītību klātienē, un tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 295.00 euro;

2) ģimenē nav darbspējīgu personu un tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 295.00 euro;

3) persona ir atsevišķi dzīvojošs pensionārs, persona ar invaliditāti, politiski represēts pensionārs un to vidējie ienākumi mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 325.00 euro.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 darba dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums (iesniedzot iztikas līdzekļu deklarāciju) (Nr.1-10/3.9/01.2021).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JPPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (Nr115), tālrunis 63048914, 63007224.

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JPPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (Nr115), tālrunis 63048914, 63007224.

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Personai klātienē Jelgavas sociālo lietu pārvaldē jāiesniedz, pievienojot šādus dokumentus:

1) ienākumu apliecinošu dokumentu -izziņu no darba vietas par darba algu pēdējos trīs mēnešos;

2) pasta vai bankas konta pilnu izdruku (par ienākumiem un izdevumiem ) par pēdējiem trim mēnešiem;

3) citi apliecinoši dokumenti un izziņas, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

Sociālais darbinieks sadarbībā ar pieprasītāju vai tās pilnvaroto personu pašvaldības informācijas sistēmā elektroniski sagatavo deklarāciju, izmantojot valsts un pašvaldības sistēmās esošos datus un iesniegtos apliecinošos dokumentus un izziņas.

 

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

30 dienu laikā JPPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Pabalstu piešķiršanas darba grupa pieņem lēmumu par statusa piešķiršanu vai atteikumu.

 

Pakalpojuma saņemšana

Persona saņem izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.

 

Atgādinājums: Maznodrošinātā statusu piešķirs uz 3 mēnešiem (ja ģimenē ir darbspējīgas personas) vai uz 6 mēnešiem (ja ģimenē nav darbspējīgu personu)

Atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam apliecina JPPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" izsniegta rakstiska izziņa

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr.138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" (stājas spēkā 05.04.2019.);

3) Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumi Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" (stājas spēkā 01.04.2010.);

4) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014.gada 18.decembra saistošie noteikumi Nr. 14-25 "Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā".

 

Pārsūdzības iespējas

JPPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmumu var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JPPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (Nr115), tālrunis 63048914, 63007224.

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv