Trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšana Jelgavas valstspilsētā

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Mājsaimniecība Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā uzskatāma par trūcīgu, ja tās kopējie materiālie resursi un materiālā stāvokļa līmenis nepārsniedz Latvijas Republikas normatīvajos aktos mājsaimniecības atzīšanai par trūcīgu noteikto, un ienākumu slieksnis nepārsniedz 272.00 euro pirmajai un vienīgajai personai un 190.00 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Mājsaimniecība Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā uzskatāma par maznodrošinātu, ja tās kopējie materiālie resursi un materiālā stāvokļa līmenis nepārsniedz Latvijas Republikas normatīvajos aktos mājsaimniecības atzīšanai par maznodrošinātu noteikto, un ienākumu slieksnis nepārsniedz 370.00 euro pirmajai un vienīgajai personai un 259.00 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 darba dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums (iesniedzot iztikas līdzekļu deklarāciju) (Nr.1-10/3.9/07.2021).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (115. kabinets), tālrunis 63048914, 63007224.

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;
e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

e-adrese: 

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (115. kabinets), tālrunis 63048914, 63007224.

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu, personai Jelgavas sociālo lietu pārvaldē jāiesniedz iesniegums, pievienojot šādus dokumentus:

1) ienākumu apliecinošu dokumentu -izziņu no darba vietas par darba algu pēdējos trīs mēnešos;

2) pasta vai bankas konta pilnu izdruku (par ienākumiem un izdevumiem ) par pēdējiem trim mēnešiem;

3) citi apliecinoši dokumenti un izziņas, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

Dokumentus var iesniegt klātienē, iesniegumu ievietojot Sociālo lietu pārvaldes pastkastītē pie Informācijas kabineta Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, pa pastu vai elektroniski. Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.
Nepieciešamības gadījumā sociālais darbinieks ar klientu sazināsies pa tālruni.

Sociālais darbinieks sadarbībā ar pieprasītāju vai tās pilnvaroto personu pašvaldības informācijas sistēmā elektroniski sagatavo deklarāciju, izmantojot valsts un pašvaldības sistēmās esošos datus un iesniegtos apliecinošos dokumentus un izziņas.

 

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

30 dienu laikā JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Pabalstu piešķiršanas darba grupa pieņem lēmumu par statusa piešķiršanu vai atteikumu.

 

Pakalpojuma saņemšana

Persona saņem izziņu par atbilstību trūcīgas mājsaimniecības vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam.

 

Atgādinājums: Maznodrošinātas mājsaimniecības statusu piešķirs uz 3 mēnešiem (ja ģimenē ir darbspējīgas personas) vai uz 6 mēnešiem (ja ģimenē nav darbspējīgu personu)

Brīdinājums: Atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam apliecina JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" izsniegta rakstiska izziņa

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Jelgavas pilsētas pašvaldībā”. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošie noteikumi Nr. 21-19 “Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”.

 

Pārsūdzības iespējas

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (115. kabinets), tālrunis 63048914, 63007224.

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv