Atbalsts ģimenei, kur vienās dzemdībās piedzimuši trīs vai vairāk bērni

Pakalpojumu var saņemt ne ilgāk kā līdz bērnu 10 (desmit) gadu vecumam.

Lai saņemtu pakalpojumu, persona iesniedz JSLP adresētu iesniegumu, papildus norādot vēlamo atbalsta ģimeni (personu) pakalpojuma saņemšanai.

 

Iesniegumam pievieno šādu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu):

  • bērnu dzimšanas apliecības;
  • aizbildnim – bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu.

JSLP izvērtē atbalsta ģimenes (personas) spējas un prasmes sniegt atbalsta ģimenes (personas) pakalpojumu.

 

Pakalpojumu piešķir, neizvērtējot ģimenes ienākumus.

 

JSLP sagatavo un slēdz trīspusēju līgumu (turpmāk – līgums) starp atbalsta ģimeni (personu) un pakalpojuma saņēmēju līdz 1(vienam) gadam par pakalpojuma sniegšanu, nepieciešamības gadījumā līgumu var pagarināt.

 

Pakalpojuma saņēmējam ir tiesības saņemt pakalpojumu ne vairāk kā 40 (četrdesmit) stundas mēnesī.

 

Samaksa atbalsta ģimenei (personai) tiek veikta proporcionāli nostrādātajām stundām, EUR 1,71 par vienu stundu.