Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija bērniem

Sociālo pakalpojumu centrs bērniem

 

Adrese: Zirgu iela 47a, Jelgava, LV - 3001

Tālrunis/Fax: 63026313

Sociālo pakalpojumu centrs bērniem (turpmāk – Centrs) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas sociālo lietu pārvalde” struktūrvienība

 

Pakalpojumi un mērķis:

 • sniegt psihosociālo un psiholoģisko atbalstu krīzes situācijā nonākušam bērnam un ģimenei ar bērniem;
 • veicināt bērna un ģimenes atkalapvienošanos vai alternatīvās sociālās aprūpes formas (audžuģimene, aizbildnība) saņemšanu, vai adopciju un sagatavot bērnu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;
 • uzlabot vai atjaunot ģimenes (personas) sociālās funkcionēšanas spējas un radīt priekšnoteikumus labvēlīgai sociālajai videi bērnu audzināšanai ģimenē;
 • sniegt psihosociālo atbalstu ģimenei, veicinot un stiprinot bērna un vecāka savstarpējās attiecības un uzticēšanos, un veicināt emocionālo kontaktu starp vecākiem un bērnu, kā arī veicināt bērna sensoro (taustes, garšas, ožas, redzes, dzirdes) un motoro (sīko, pamatkustību) attīstību;
 • mazināt nepilngadīgo likumpārkāpumu, veicot psihosociālo darbu ar nepilngadīgiem likumpārkāpējiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem individuāli un/vai grupā

Centrs nodrošina:

 • īslaicīgu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju krīzes situācijā nonākušiem bērniem vai ģimenēm ar bērniem (turpmāk – Krīzes centra pakalpojums);
 • ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bāreņiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem, veicinot bērna un ģimenes atkalapvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu vai, ja tas nav iespējams, sagatavojot bērnu patstāvīgas dzīves uzsākšanai (turpmāk – Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums);
 • uzvedības sociālās korekcijas programmu;
 • izglītojošās grupas pakalpojumu;
 • terapeitiskās spēles pakalpojumu;
 • sensorās un motorās attīstības nodarbību pakalpojumu.

Uzdevumi

 

Sniedzot Krīzes centra pakalpojumu:

 • nodrošināt naktsmītni;
 • nodrošināt ēdināšanu 4 (četras) reizes dienā, ja Krīzes centra pakalpojums tiek nodrošināts tikai bērnam. Ja bērns Krīzes centra pakalpojumu saņem kopā ar likumisko pārstāvi, tiek nodrošināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām aprīkota virtuve ēdiena gatavošanai;
 • nodrošināt īslaicīgu diennakts sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju;
 • nodrošināt sociālo prasmju novērtēšanu, pilnveidošanu un attīstīšanu;
 • sniegt psihosociālo un psiholoģisko atbalstu krīzes situācijā nonākušam bērnam un ģimenei ar bērniem.

 

Sniedzot Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu:

 • nodrošināt mājokli;
 • nodrošināt ēdināšanu 4 (četras) reizes dienā;
 • nodrošināt diennakts sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam vecumā no 2 (diviem) līdz 18 (astoņpadsmit) gadiem (izņēmuma gadījumā līdz 24 (divdesmit četru) gadu
 • vecumam, ja pilngadību sasniegušais bārenis un bez vecāku gādības palikušais bērns sekmīgi mācās kādā no izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm un/vai profesionālās izglītības iestādē);
 • veicināt bērna un ģimenes atkalapvienošanos vai alternatīvās sociālās aprūpes formas (audžuģimene, aizbildnība) saņemšanu, vai adopciju;
 • sagatavot bērnu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;
 • veikt psihosociālo darbu ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem, ar sociālā riska ģimeņu bērniem;
 • sniegt izglītojošās grupas, terapeitiskās spēles un sensorās un motorās attīstības nodarbību pakalpojumu;
 • veikt sociālo darbu ar ģimenēm un bērniem;
 • nodrošināt sociālā darbinieka un psihologa individuālās konsultācijas un atbalstu;
 • konsultēt klientu par pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem, sociālo palīdzību, sociālo problēmu risināšanas iespējām;
 • motivēt klientu iesaistīties līdzdarbības pienākumu pildīšanā un sociālās rehabilitācijas pasākumos, veicinot klienta sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu;
 • nodrošināt bērnam vispārējās izglītības procesa nepārtrauktību;
 • veicināt vecāku un to personu iesaisti un klātbūtni aprūpē esošu bērnu aktivitātēs, kuras ilgu laiku dzīvojušas nedalītā mājsaimniecībā ar šo bērnu vai uztur emocionālu saikni ar minētajām personām;
 • klienta interesēs sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības, veselības aprūpes, sociālās drošības un izglītības jautājumos.

Sociālo pakalpojumu centra bērniem  NOLIKUMS

 

Kontaktinformācija:

 

Struktūrvienības vadītāja: Anita Herca

Tālr. 63026313; 29477204

e-pasts: anita.herca@soc.jelgava.lv

 

Sociālā darbiniece: Ivita Ruciņa

Tālr. 63026313; 25754939

e-pasts: ivita.rucina@soc.jelgava.lv

 

Biroja administratore: Ieva Ančeva

Tālr. 63026313; 29693066

e-pasts:   ieva.anceva@soc.jelgava.lv