Tehniskie palīglīdzekļi

Par pašvaldības līdzekļiem

Pakalpojumu nodrošina– Jelgavas sociālo lietu pārvalde
Pakalpojumu piešķiršanu regulē Jelgavas pilsētas domes 26.04.2007. saistošie noteikumi Nr.148 „Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā” 14.4.punkts.

 

Pakalpojuma saņēmēji

Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētās personas ar invaliditāti un personas ar prognozējamu invaliditāti ar funkcionēšanas ierobežojumiem.

 

Pakalpojuma īss raksturojums

Tehniskais palīglīdzeklis ir aprīkojums vai tehniskās sistēmas, kas novērš, kompensē, atvieglo vai neitralizē funkcijas pazeminājumu vai invaliditāti.

Par pašvaldības budžeta līdzekļiem ir iespējams saņemt tehniskos palīglīdzekļus, kuri nav iekļauti valsts apmaksāto tehnisko palīglīdzekļu sarakstā, galvenokārt – pretizgulējuma matračus, funkcionālās gultas.

 

Pakalpojuma saņemšanas veids

Pēc personas vai tās likumiskā pārstāvja pieprasījuma.

Nepieciešamības gadījumā tehniskais palīglīdzeklis tiek nogādāts personas dzīvesvietā.

 

Maksa par pakalpojumu

Pakalpojums apmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • personas rakstisks iesniegums par pakalpojuma piešķiršanu;
 • invaliditātes apliecības kopija,
 • individuālā rehabilitācijas plāna kopija, ja personai ar prognozējamu invaliditāti nepieciešamība pēc palīglīdzekļa noteikta individuālajā rehabilitācijas plānā;
 • ģimenes vai ārstējošā ārsta atzinums par slimības traumas izraisītiem funkcionāliem traucējumiem un par nepieciešamo tehnisko palīglīdzekli.

 

Kontaktinformācija:
ergoterapeite

Ināra Lomonovska

Adrese: Pulkv.O.Kalpaka iela 9, 128.kabinets, Jelgava
Tālrunis: 63029841
e-pasts: inara.lomonovska@soc.jelgava.lv

 

 

Par valsts līdzekļiem

Sociālā pakalpojuma sniedzēji
VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””, Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs
(Adrese: Ventspils iela 53, Rīga, tālrunis: 67552350) www.nrcvaivari.lv
Latvijas Neredzīgo biedrība
(Adrese: Pāles iela 14/1, Rīga, tālrunis: 67532607) www.lnbrc.lv
Latvijas Nedzirdīgo savienība
(Adrese: Elvīras iela 19, Rīga, tālrunis: 67470595) www.lns.lv/lat


Pakalpojuma saņēmēji
Personas ar funkcionāliem traucējumiem (t.sk. personas ar funkcionāliem redzes vai dzirdes traucējumiem vai anatomiskiem defektiem) un personas ar prognozējamu invaliditāti.

 

Pakalpojuma īss raksturojums

Tehniskais palīglīdzeklis ir aprīkojums vai tehniskās sistēmas, kas novērš, kompensē, atvieglo vai neitralizē funkcijas pazeminājumu vai invaliditāti.

Par valsts budžeta līdzekļiem ir iespējams saņemt galvenokārt šādus tehniskos palīglīdzekļus:

 • personīgās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļus (spilveni izgulējumu profilaksei);
 • ortozes un protēzes;
 • ortopēdiskos apavus;
 • personīgās aprūpes un aizsardzības palīglīdzekļus (palīglīdzekļus zeķu un bikšu uzvilkšanai, tualetes krēslus ar/bez riteņiem, vannas/dušas krēslus, vannas dēļus u.c.);
 • personīgās pārvietošanas palīglīdzekļus (kruķus bērniem, kvadripodus, staigāšanas rāmjus, rollatorus, pārvietošanās krēslus un galdus, riteņkrēslus);
 • palīglīdzekļus mājsaimniecībā (palīglīdzekļus produktu griešanai, smalcināšanai, galda piederumus),
 • palīglīdzekļus māju un citu telpu pielāgošanai (atbalsta rokturus);
 • pielāgotos palīglīdzekļus (manuālās satveršanas stangas);
 • personīgās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļus (asinsspiediena mērītājus ar runas funkciju);
 • personīgās aprūpes un aizsardzības palīglīdzekļus (termometrus ar runas funkciju);
 • personīgās pārvietošanās palīglīdzekļus (taktīlos spieķus);
 • palīglīdzekļus mājsaimniecībā (svarus ar runas funkciju);
 • komunikācijas, informācijas un signalizēšanas palīglīdzekļus (palielināmos stiklus, dzirdes aparātus, aprīkojumu braila raksta veidošanai, atskaņotājus, gaismas indikatorus u.c.);
 • pielāgotos palīglīdzekļus (acs protēzes u.c.).

 

Pakalpojuma piešķiršana tiek nodrošināta:

rindas kārtībā un atkarībā no valsts piešķirtā finansējuma;

steidzamības kārtā (personām ar funkcionāliem traucējumiem, bērniem un personām ar prognozējamu invaliditāti, grūtniecēm ar antropometriskām izmaiņām, nodarbinātām personām un personām, kuras apgūst izglītības programmu).

 

Pakalpojumu piešķiršanu regulē:

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488

Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1474 „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” http://www.likumi.lv/doc.php?id=202674&from=off

Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumi Nr.1472 „Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku” http://www.likumi.lv/doc.php?id=202630&from=off

 

Pakalpojuma saņemšanas veids

Pakalpojumu var saņemt personīgi vai personas likumiskais pārstāvis VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrā, Latvijas Neredzīgo biedrībā, Latvijas Nedzirdīgo savienībā vai attiecīgās iestādes organizē tehnisko palīglīdzekļu saņemšanu pie citiem pakalpojumu sniedzējiem

 

Maksa par pakalpojumu:

 • personām līdz 18 gadu vecumam – EUR 1,42
 • personām pēc 18 gadu vecuma – EUR 7,11
 • No vienreizējas iemaksas (uzrādot attiecīgu izziņu) ir atbrīvotas:
  • trūcīgas personas;
  • personas, kuras atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās;
  • personas, kuru dzīvesvietas reģistrētas stacionārās ārstniecības iestādēs;
  • personas, kuras izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās.


Dokumentu iesniegšana un saņemšana

Dokumentus var iesniegt, nosūtīt elektroniski (ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) vai nosūtīt pa pastu:

 • Tehnisko palīglīdzekļu saņemšanai: SIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centram, Ventspils ielā 53, Rīgā, LV – 1002.
 • Surdotehnisko palīglīdzekļu saņemšanai: SIA LNS Surdotehniskās palīdzības centram, Elvīras ielā 19, Rīgā, LV – 1083.
 • Tiflotehnisko palīglīdzekļu saņemšanai: SIA „Latvijas Neredzīgo biedrības Rehabilitācijas centrs”, Pāles iela 14/14, Rīga, LV – 1024 vai Jelgavas teritoriālajai organizācijai, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16 (302., 303., 304.kabinets), Jelgavā, LV – 3001.

 

Kontaktinformācija:
ergoterapeite

Ināra Lomonovska
Adrese: Pulkv.O.Kalpaka iela 9, 128.kabinets, Jelgava
Tālrunis: 63029841
e-pasts: inara.lomonovska@soc.jelgava.lv 


Par tehniskajiem palīglīdzekļiem:
SIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs, Ventspils ielā 53, Rīgā, tālrunis: 67552350.

Par surdotehniskajiem palīglīdzekļiem:
SIA LNS Surdotehniskās palīdzības centrs, Elvīras ielā 19, Rīgā, tālrunis: 67611660.

Par tiflotehniskajiem palīglīdzekļiem:
SIA „Latvijas Neredzīgo biedrības Rehabilitācijas centrs”, Pāles iela 14/14, Rīgā, tālrunis: 67532324; 67531602
vai
Jelgavas teritoriālajā organizācija, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16 (302., 303., 304.kabinets), Jelgavā, tālrunis: 63023165.