Atbalsta pasākumi vides pielāgošanai

Pakalpojumu piešķiršana regulē: Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.13-12 Jelgavā 2013.gada 23.maijā “Par atbalsta pasākumiem vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā”.

 

Pakalpojumu saņēmēji

Persona, kura savu pamata dzīvesvietu uz atbalsta pieprasīšanas dienu ir deklarējusi un dzīvo Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus un, ja:

  • mājoklis ir personas vai tās ģimenes locekļa īpašumā;
  • personai ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, kura termiņš nav īsāks par 10 gadiem no atbalsta pieprasīšanas dienas.

Persona ar kustību traucējumiem, kura, pārvietojoties mājokļa iekšējā un ārējā vidē, izmanto tikai riteņkrēslu.

Persona ar 1.grupas invaliditāti.

Persona līdz 18 gadu vecumam, kurai ir noteiktas medicīniskās indikācijas bērna invalīda kopšanas nepieciešamībai.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Atbalsta pasākumos tiek iekļauts pabalsts mājokļa iekšējās vides pielāgošanai, pabalsts viendzīvokļa mājas ārējās vides pielāgošanai, pabalsts tehniskā palīglīdzekļa nodošanai personai lietošanā, slēdzot patapinājuma līgumu un pandusa (uzbrauktuves) izbūvēšanai daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā.

 

Iesniedzamie dokumenti:

  • personas / likumiskā pārstāvja rakstisks iesniegums par atbalsta pasākumu piešķiršanu;
  • ģimenes ārsta izraksts no stacionāra/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u), kurā ir norādīta informācija par personas funkcionālos traucējumus izraisījušās pamatdiagnozes un blakusdiagnozes kodu atbilstoši spēkā esošajai Starptautiskās statisko slimību un veselības problēmu klasifikācijai un par personas pārvietošanos riteņkrēslā;
  • īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta vai īres līguma kopija (uzrādot oriģinālu);
  • mājokļa īpašnieka rakstiska piekrišana (ja persona nav mājokļa īpašnieks)

 

Pieprasot atbalstu pacēlājam un/vai pandusa (uzbrauktuves) izbūvei, nepieciešamie dokumenti:

  • dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par piekrišanu veikt pandusa (uzbrauktuves) izbūvi;
  • dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par piekrišanu veikt mājokļa pielāgošanu (ja persona dzīvo daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā);
  • pārvaldnieka saskaņojums (ja persona dzīvo daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā);
  • pārvaldnieka saskaņojums.

 

Kontaktinformācija:
ergoterapeite

Ināra Lomonovska
Adrese: Pulkv.O.Kalpaka iela 9, 127.kabinets, Jelgava
Tālrunis: 63048918
e-pasts: inara.lomonovska@soc.jelgava.lv