Sociālie pakalpojumi

Veidlapas aizpildot elektroniski, tā jāsaglabā .pdf formātā un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojums

Veidlapa

Uzņemšana pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā

Veidlapa 8-76

E-veidlapa 8-76

Pašvaldības dzīvojamo telpu apmaiņa

Veidlapa 8-75

E-veidlapa 8-75

"Aprūpe mājās"

Nr.1-10/2.8/01.2022

"Drošības poga"

Nr.1-10/2.8/01.2022

Pilngadīgu personu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums

Nr.1-10/2.8/01.2022

Īslaicīgs pakalpojums sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām

Nr.1-10/2.8/01.2022

Nr.1-10/3.9/01.2022

Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums

Pakalpojumu iespējams saņemt klātienē sociālā pakalpojuma sniedzēja institūcija

Krīzes centra pakalpojums

Nr.1-10/2.8/01.2022

Pakalpojums bērna aprūpei pēc vecāku lūguma

Nr.1-10/2.8/01.2022

Dienas aprūpes centra pakalpojums

Nr.1-10/2.8/01.2022

Grupu dzīvokļa pakalpojums

Iesniegums brīvā formā klātienē

Naktspatversmes pakalpojums

 Iesniegums brīvā formā klātienē

Izglītojošās un atbalsta grupas pakalpojums

Nr.1-10/2.8/01.2022

Terapeitiskās spēles pakalpojums

Nr.1-10/2.8/01.2022

Sensorās un motorās attīstības nodarbību pakalpojums

Nr.1-10/2.8/01.2022

Mūzikas terapijas pakalpojums

Nr.1-10/2.8/01.2022

Kanisterapijas pakalpojums

Nr.1-10/2.8/01.2022

Hidroterapijas pakalpojums

Nr.1-10/2.8/01.2022

Reitterapijas pakalpojums

Nr.1-10/2.8/01.2022

Atelpas brīža pakalpojums

Nr.1-10/2.8/01.2022

Rehabilitācijas pakalpojums institūcijā

Nr.1-10/2.8/01.2022

Rehabilitācijas pakalpojumi

Nr.1-10/2.8/01.2022

Specializētā autotransporta pakalpojums

Nr.1-10/2.8/01.2022

Higiēnas pakalpojums

Pakalpojumu iespējams saņemt klātienē

Tehnisko palīglīdzekļu nodošana patapinājumā

Nr.1-10/2.8/01.2022

Īslaicīgs krīzes istabas pakalpojums

Nr.1-10/2.8/01.2022

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi atkarīgai (līdzatkarīgai) personai

Nr.1-10/2.8/01.2022

 

Asistenta pakalpojums pašvaldībā personai ar invaliditāti

 

 Nr.1-10/2.8/01.2022

Nr.1-10/6.19/01.2022 

Atbalsta pasākumu kopumu mājokļa iekšējās un ārējās vides pieejamības uzlabošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā

 Nr.1-10/2.8/01.2022

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā

 Nr.1-10/2.8/01.2022

No valsts budžeta finansētais sociālās rehabilitācijas pakalpojums no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām

 Nr.1-10/2.8/01.2022

Silto smilšu nodarbību pakalpojums

 Nr.1-10/2.8/01.2022

Tomatis terapija

 Nr.1-10/2.8/01.2022

Uzvedības sociālās korekcijas programma

Pakalpojuma saņemšana pēc izstrādāta rehabilitācijas plāna

Atbalsta ģimenes (personas) pakalpojums

Nr.1-10/2.8/01.2022

Ģimenes asistenta pakalpojums

Nr.1-10/2.8/01.2022

Vasaras nometnes pakalpojums

Nr.1-10/2.8/01.2022

Sociālā darba pakalpojums

Nr.1-10/2.8/01.2022

Psihologa pakalpojums

Pakalpojumu iespējams saņemt klātienē

Pakalpojumu novērtēšana

 

Lai noskaidrotu mūsu pilsētas iedzīvotāju apmierinātību ar sniegtajiem pašvaldības pakalpojumiem, lūdzu novērtējiet pakalpojumus, ko esat saņēmuši no pašvaldības.

 

Aptauja notiek konfidenciāli, atbildes nekādā veidā netiks saistītas ar konkrētiem respondentiem. Aptaujas laikā sniegtā informācija tiks analizēta apkopotā veidā un izmantota tikai pētījuma vajadzībām.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību!

APTAUJA