Sociālie pakalpojumi

Veidlapas aizpildot elektroniski, tā jāsaglabā .pdf formātā un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojums

Veidlapa

Uzņemšana pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā

Veidlapa 8-76

E-veidlapa 8-76

Pašvaldības dzīvojamo telpu apmaiņa

Veidlapa 8-75

E-veidlapa 8-75

"Aprūpe mājās"

Nr.1-10/2.8/01.2020

"Drošības poga"

Nr.1-10/2.8/01.2020

Pilngadīgu personu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums

Nr.1-10/2.8/01.2020

Īslaicīgs pakalpojums sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām

Nr.1-10/2.8/01.2020

Nr.1-10/3.9/01.2020

Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums

Pakalpojumu iespējams saņemt klātienē sociālā pakalpojuma sniedzēja institūcija

Krīzes centra pakalpojums

Nr.1-10/2.8/01.2020

Pakalpojums bērna aprūpei pēc vecāku lūguma

Nr.1-10/2.8/01.2020

Dienas aprūpes centra pakalpojums

Nr.1-10/2.8/01.2020

Grupu dzīvokļa pakalpojums

Iesniegums brīvā formā klātienē

Naktspatversmes pakalpojums

 Iesniegums brīvā formā klātienē

Izglītojošās un atbalsta grupas pakalpojums

Nr.1-10/2.8/01.2020

Terapeitiskās spēles pakalpojums

Nr.1-10/2.8/01.2020

Sensorās un motorās attīstības nodarbību pakalpojums

Nr.1-10/2.8/01.2020

Mūzikas terapijas pakalpojums

Nr.1-10/2.8/01.2020

Kanisterapijas pakalpojums

Nr.1-10/2.8/01.2020

Hidroterapijas pakalpojums

Nr.1-10/2.8/01.2020

Reitterapijas pakalpojums

Nr.1-10/2.8/01.2020

Atelpas brīža pakalpojums

Nr.1-10/2.8/01.2020

Rehabilitācijas pakalpojums institūcijā

Nr.1-10/2.8/01.2020

Rehabilitācijas pakalpojumi

Nr.1-10/2.8/01.2020

Specializētā autotransporta pakalpojums

Nr.1-10/2.8/01.2020

Higiēnas pakalpojums

Pakalpojumu iespējams saņemt klātienē

Tehnisko palīglīdzekļu nodošana patapinājumā

Nr.1-10/2.8/01.2020

Īslaicīgs krīzes istabas pakalpojums

Nr.1-10/2.8/01.2020

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi atkarīgai (līdzatkarīgai) personai

Nr.1-10/2.8/01.2020

Uzvedības sociālās korekcijas programma

Pakalpojuma saņemšana pēc izstrādāta rehabilitācijas plāna

Atbalsta ģimenes (personas) pakalpojums

Nr.1-10/2.8/01.2020

Ģimenes asistenta pakalpojums

Nr.1-10/2.8/01.2020

Vasaras nometnes pakalpojums

Nr.1-10/2.8/01.2020

Sociālā darba pakalpojums

Nr.1-10/2.8/01.2020

Psihologa pakalpojums

Pakalpojumu iespējams saņemt klātienē