Asistenta pakalpojums pašvaldībā personai ar invaliditāti

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Valsts finansētā asistenta pakalpojuma mērķis ir nodrošināt iespēju personai ar I vai II invaliditātes grupu un personai no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti pārvietoties ārpus mājokļa, lai novērstu vai mazinātu personas invaliditātes izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē un nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, palīdzot personai nokļūt uz darbu, izglītības iestādi, dienas aprūpes centru, brīvprātīgā darba veikšanas vietu, uz regulārām ārstnieciskām procedūrām – hemodialīzi, ķīmijterapiju, pie ārsta,  uz dažādiem sociāliem un sabiedriskiem pasākumiem.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Persona ar I vai II invaliditātes grupu un persona no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8/01.2022).

Iesniegums asistenta/pavadoņa pakalpojuma saņemšanai nepilngadīgai personai ar invaliditāti (Nr.1-10/6.19/01.2022).

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Rehabilitācijas nodaļa (123), tālrunis  63048923, 25644188.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

 

Pakalpojuma pieprasīšana.

Persona vai tās likumiskais pārstāvis Jelgavas sociālo lietu pārvaldē iesniedz rakstisku iesniegumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu.

Iesniegumam papildus pievieno šādus dokumentus:

1) likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (kopiju), ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis;

2) izglītības iestādes apliecinājumu, ka persona apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē, ja persona mācās vai studē un ja šī informācija nav pieejama Valsts izglītības informācijas sistēmā;

3) dienas aprūpes centra vai specializētās darbnīcas apliecinājumu, ja persona apmeklē attiecīgās institūcijas un ja šī informācija nav pieejama Pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammā SOPA;

4) ģimenes (vispārējās prakses) ārsta vai ārstējošā ārsta apliecinājumu, ka persona ne retāk kā reizi nedēļā saņem ārsta nozīmētas medicīniskas hemodialīzes vai ķīmijterapijas procedūras, ja minētā informācija nav pieejama Invaliditātes informatīvajā sistēmā.

 

Iesnieguma izskatīšana.

Rehabilitācijas nodaļas speciālists pārbauda iesniegtos dokumentus un personas statusa atbilstību pakalpojuma saņemšanai.

Ja pakalpojums tiek pieprasīts pilngadīgai personai, tad pēc iesnieguma saņemšanas Jelgavas sociālo lietu pārvalde klātienē novērtē personas mobilitātes spējas un pakalpojuma nepieciešamību, izmantojot vienotus kritērijus, kas ir noteikti Ministru kabineta 2021. gada 18. maija noteikumu Nr. 316 1.pielikumā.

 

Pakalpojuma saņemšana.

Mēneša laikā pēc klienta iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas tiek pieņemts lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu. JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" speciālisti rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Ministru kabineta 2021.gada 18.maija noteikumi Nr. 316 "Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti" (stājas spēkā 01.07.2021.).

 

Pārsūdzības iespējas

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, tālrunis 63048923, 25644188, e-pasts: soc@soc.jelgava.lv