Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma mērķis ir nodrošināt bārenim un bez vecāku gādības  palikušam bērnam mājokli, diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju, sagatavot bērnu patstāvīgas dzīves uzsākšanai, kā arī veicināt bērna un ģimenes atkalapvienošanos vai alternatīvās sociālās aprūpes formas (audžuģimene, aizbildnība) saņemšanu vai adopciju.

Pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajiem bērniem no 2 (divu) gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecuma sasniegšanai saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas bāriņtiesa" lēmumu par bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" nodrošina pakalpojuma saņemšanu sociālā pakalpojuma sniedzēja institūcijā.

Izņēmuma gadījumā līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecumam pakalpojumu var turpināt saņemt pilngadību sasniegušais bārenis un bez vecāku gādības palikušais bērns, kurš mācās kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un/vai profesionālās izglītības iestādē.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Bāriņtiesas lēmums stājas spēkā nekavējoties, tāpēc pakalpojums nodrošināms nekavējoties.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Nav.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: sociālā pakalpojuma sniedzēja institūcija.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma saņemšana

Pakalpojums nodrošināms saskaņā ar bāriņtiesas lēmums par bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" (stājas spēkā 05.04.2019.);

3) Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumi Nr.338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" (stājas spēkā 01.07.2017.);

4) Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumi Nr.172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem" (stājas spēkā 01.06.2012.);

5) Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumi Nr.431 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" (stājas spēkā 18.11.2005.);

6) Ministru kabineta 2000.gada 12.decembra noteikumi Nr.431 "Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām" (stājas spēkā 01.01.2001.);

7) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marts saistošie noteikumi Nr. 18-8 "Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā".

 

Pārsūdzības iespējas

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava.

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv.