Dienas aprūpes centra pakalpojums bērnam ar funkcionāliem traucējumiem, ja tas paredzēts individuālajā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānā

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Aprūpes pakalpojums - pasākumu kopums Deinstitucionalizācijas programmas ietvaros bērniem ar funkcionāliem traucējumiem  (turpmāk – FT) no dzimšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ar  smagiem funkcionāliem traucējumiem. Šis pakalpojums ietver aprūpi, uzraudzību, pašaprūpes spēju attīstību un saturīgu brīvā laika pavadīšanu personas dzīvesvietā. Deinstitucionalizācijas programmas finansētais aprūpes pakalpojums tiek nodrošināts bērnam ar FT, kuram izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – VDEĀVK) atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem FT:

  • līdz 4 gadu vecumam (ieskaitot) – ne vairāk kā 200 stundas kalendāra mēnesī;
  • no 5 līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) – ne vairāk kā 80 stundas kalendāra mēnesī.

Pakalpojums tiek apmaksāts no Deinstitucionalīzācijas programmas līdzekļiem līdz 31.08.2023.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona

Bērns ar FT, kuram izsniegts VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem FT:

1) līdz 4  gadu vecumam (ieskaitot);

2) no 5 līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot).

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un visi normatīvajos aktos noteiktie dokumenti, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde (turpmāk – JVPI) "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk – JSLP) pieņem lēmumu par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bērnam ar FT:

1) no dzimšanas līdz 4 gadu vecumam (ieskaitot) līdz 31.08.2023. aprūpes pakalpojums tiek apmaksāts no Deinstitucionalizācijas programmas līdzekļiem;

2) no 5 līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) aprūpes pakalpojums līdz 31.08.2023. tiek apmaksāts no Deinstitucionalizācijas programmas līdzekļiem.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8)

 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Rehabilitācijas nodaļa (123. kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: aprūpes pakalpojums nepilngadīgai personai ar invaliditāti (ar funkcionāliem traucējumiem) tiek nodrošināts dzīvesvietā.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Personas likumiskais pārstāvis JSLP iesniedz iesniegumu par sociālo pakalpojumu klātienē, nosūta pa pastu, vai elektroniski (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu). Iesniegumā norāda vēlamā aprūpes pakalpojuma sniedzēja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, ja ir zināma.

 

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana.

JSLP Rehabilitācijas nodaļas sociālais darbinieks, izmantojot Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammas (SOPA) pieejamos datus pārliecinās, vai bērnam ar FT līdz 4 gadu vecumam (ieskaitot) un no 5 līdz  17 gadu vecumam (ieskaitot) VDEĀVK noteikusi invaliditāti un izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību; pārbauda iesniegtos dokumentus bērnam ar FT līdz 4 gadu vecumam (ieskaitot) un no 5 līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) sociālā statusa atbilstību pakalpojuma saņemšanai; nosaka aprūpes pakalpojuma apjomu un sagatavo JSLP lēmuma projektu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

 

Lēmumu pieņem JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" vadītāja.

 

Pakalpojuma saņemšana.

JSLP Rehabilitācijas nodaļas sociālais darbinieks sagatavo lēmuma norakstu, kuru persona vai tās likumiskais pārstāvis var saņemt klātienē,  pa pastu vai elektroniski.

 

Pēc labvēlīga lēmuma pieņemšanas par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu JSLP slēdz līgumu ar aprūpes pakalpojuma pieprasītāju un aprūpes pakalpojuma sniedzēju.

 

Atgādinājums: aprūpes pakalpojumu tiesīga saņemt bērns ar FT, kura pamata dzīvesvieta deklarēta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Aprūpes pakalpojumu bērnam ar FT nevar sniegt 1. pakāpes radinieks un vienas mājsaimniecības pārstāvis.

 

Saistītie pakalpojumi: Asistenta pakalpojums pašvaldībā personai ar invaliditāti, Pavadoņa pakalpojums nepilngadīgai personai ar invaliditāti.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Invaliditātes likums (01.01.2011.);

3) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu" (stājas spēkā  05.04.2019.)

4) Ministru kabineta 2021.gada 18.maija noteikumi Nr. 316 "Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti" (stājas spēkā 01.07.2021.);

5) Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumi Nr. 313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi" (stājas spēkā  01.07.2015.);

6) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marts saistošie noteikumi Nr. 18-8 "Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā".

 

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Rehabilitācijas nodaļā, 129. kabinetā, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, sociālais darbinieks, tālrunis: 63012541; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv.

 

Informācija atjaunota 08.03.2023.