Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, kuri ir noteikti individuālajā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānā, bērna ar funkcionāliem traucējumiem likumiskajiem pārstāvjiem un bērnam ar funkcionāliem traucējumiem

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde " Jelgavas sociālo lietu pārvalde" .

 

Pakalpojuma īss apraksts

Deinstitucionalizācijas programmas sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, kuri ir noteikti bērna individuālajā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānā nodrošināti:

1) bērnam ar funkcionāliem traucējumiem (turpmāk – bērns ar FT);

2) bērna ar FT likumiskajiem pārstāvjiem.

 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, kuri ir noteikti bērna individuālajā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānā piešķirti atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem un kalendārajā gadā netiek nodrošināti vienlaicīgi ar pašvaldības finansētajiem sociālajiem pakalpojumiem.

 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Deinstitucionalizācijas programmas ietvaros, ievērojot Eiropas Savienības fondu finanšu papildināmības principu, piešķir piemērojot individuālo pieeju katra sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas reižu skaita no- teikšanai un saskaņā ar sociālā darbinieka atzinumu par sociālā pakalpojuma nepieciešamību.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona

 

Bērns ar funkcionāliem traucējumiem, kuram ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenē, bērna likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un visi normatīvajos aktos noteiktie dokumenti, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde (turpmāk – JVPI) " Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk – JSLP) pieņem lēmumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi tiek apmaksāti no Deinstitucionalizācijas programmas līdzekļiem.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8)

 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI " Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Rehabilitācijas nodaļa (129. kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: bērns ar funkcionāliem traucējumiem, kuram ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenē, un viņu likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes – pie izvēlēta sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Persona vai tās likumiskais pārstāvis (audžuvecāks) JSLP iesniedz iesniegumu par sociālo pakalpojumu klātienē, nosūta pa pastu, vai elektroniski (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) un ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta atzinumu " Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes" (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokli un medicīnisko kontrindikāciju neesību.

 

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana.

JSLP Rehabilitācijas nodaļas sociālais darbinieks pārbauda iesniegtos dokumentus un personas statusa atbilstību pakalpojuma saņemšanai, pārliecinās par izstrādātā individuālo sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānā bērnam ar FT un viņa likumiskajam pārstāvim ietverto sociālās rehabilitācijas pakalpojuma veidu, nepieciešamības gadījumā veic plāna aktualizāciju un sagatavo JSLP lēmuma projektu par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

 

Lēmumu pieņem JVPI " Jelgavas sociālo lietu pārvalde" vadītāja.

 

Pakalpojuma saņemšana.

JSLP Rehabilitācijas nodaļas sociālais darbinieks sagatavo JSLP lēmuma norakstu, kuru persona var saņemt klātienē, pa pastu, vai elektroniski.

Pēc labvēlīga lēmuma pieņemšanas par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu tiek noslēgts līgums.

 

Atgādinājums: Deinstitucionalizācijas programmas sociālās rehabilitācijas pakalpojumus tiesīga saņemt persona, kuras pamata dzīvesvieta deklarēta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

 

Saistītais pakalpojums: Rehabilitācijas pakalpojumi - ārstnieciskās vingrošanas pakalpojums, Rehabilitācijas pakalpojumi - ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumi.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Invaliditātes likums (01.01.2011.);

3) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 " Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu" (stājas spēkā  05.04.2019.)

4) Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumi Nr. 313 " Darbības programmas " Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa " Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma " Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi" (stājas spēkā  01.07.2015.);

5) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marts saistošie noteikumi Nr. 18-8 " Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā" .

 

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes " Jelgavas sociālo lietu pārvalde" lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Rehabilitācijas nodaļā, 129. kabinetā, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, sociālais darbinieks, tālrunis: 63012541; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv.

 

Informācija atjaunota 08.03.2023.