Tehnisko palīglīdzekļu nodošana patapinājumā

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Jelgavas sociālo lietu pārvalde nodrošina pašvaldības īpašumā esošo tehnisko palīglīdzekļu nodošanu patapinājumā. Tiesības saņemt tehnisko palīglīdzekli ir:

1) pilngadīgai personai ar invaliditāti;

2) pensijas vecuma personai ar funkcionāliem traucējumiem;

3) personai ar prognozējamu invaliditāti;

4) personai ar invaliditāti līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

15 dienas (ja pacēlājs tiek nodots personai lietošanā atbalsta pasākumu ietvaros par vides pielāgošanu).

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8/01.2022).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Rehabilitācijas nodaļa, tālrunis 63048917, 25721995.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu tehnisko palīglīdzekli patapinājumā, persona klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" iesniegumu par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8/01.2022) un šādus dokumentus:

1) personas likumiskā pārstāvja, izņemot vecākus, apliecinājums;

2) personas pilnvarotā pārstāvja apliecinājums par tiesībām pārstāvēt personu;

3) ārstējošā ārsta izsniegtu atzinumu "Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes" (veidlapa Nr.027/u) kurā norādīts personas funkcionālos traucējumus izraisījušās pamatdiagnozes kods un informācija par nepieciešamo tehnisko palīglīdzekli.

 

Individuālais palīglīdzeklis netiek nodots patapinājumā, ja:

1) personas iesniegtie dokumenti neatbilst šajā kārtībā noteiktajām prasībām;

2) persona nav nodevusi kādu no iepriekš izsniegtajiem individuālajiem palīglīdzekļiem patapinājuma līgumā noteiktajā termiņā.

 

Iesnieguma izskatīšana

Rehabilitācijas nodaļas speciālisti pārbauda iesniegtos dokumentus un personas statusa atbilstību pakalpojuma saņemšanai (pieejama datu bāzē) un informē personu par individuālā palīglīdzekļa veidu, saņemšanas kārtību, tā vērtību, lietošanas noteikumiem un termiņu.

 

Pakalpojuma piešķiršana

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" speciālisti rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu.

 

Pakalpojuma pagarināšana

Saņemot klienta iesniegumu ar lūgumu pagarināt individuālā palīglīdzekļa patapinājuma līguma lietošanas termiņu, sociālais darbinieks:

1) veic personas funkcionēšanas spēju novērtējumu;

2) aizpilda "Personas funkcionālo spēju novērtēšanas karti"

3) sagatavo vienošanos par grozījumiem patapinājuma līgumā, pamatojoties uz personas iesniegto iesniegumu.

 

Atgādinājums: Lai saņemtu patapinājumā tehnisko palīglīdzekli, kuru bilances vērtība pārsniedz 500.00 euro, iesniedzējam ir jānorāda persona, kura ar parakstu garantēs patapinājumā nodotā tehniskā palīglīdzekļa atgriešanu Jelgavas sociālo lietu pārvaldei, vajadzībai izbeidzoties.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" (stājas spēkā 05.04.2019.);

3) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marts saistošie noteikumi Nr. 18-8 "Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā"

4) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013.gada 23.maija saistošie noteikumi Nr. 13-12 "Par atbalsta pasākumiem vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā"

5) Kārtība, kādā notiek pašvaldības īpašumā esošo tehnisko palīglīdzekļu nodošana patapinājumā.

 

Pārsūdzības iespējas

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, tālrunis 63048917, 25721995.

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv.