Uzņemšana pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Pašvaldības īpašumu pārvalde.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Persona lūdz uzņemt viņu pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā un izīrēt vai nu pašvaldības, vai arī sociālo dzīvojamo telpu.

Persona ar Jelgavas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas lēmumu tiek uzņemta tajā pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā, kurā persona ir lūgusi to uzņemt, ja persona atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem. Līdz ko pašvaldības rīcībā ir brīva neizīrēta pašvaldības vai sociālā dzīvojamā telpa, un ir pienācis personas kārtas numurs attiecīgajā palīdzības reģistrā, dzīvojamā telpa personai tiek piedāvāta apskatīt. Ja persona piekrīt īrēt piedāvāto pašvaldības vai sociālo dzīvojamo telpu, tuvākajā Jelgavas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas sēdē (sēdes notiek vienu reizi mēnesī) tiek pieņemts lēmums par dzīvojamās telpas izīrēšanu. 30 dienu laikā pēc Dzīvokļu komisijas lēmuma pieņemšanas personai jānoslēdz dzīvojamās telpas īres līgums, jādeklarē tur sava un savu ģimenes locekļu dzīvesvieta. Personai tiek piedāvātas apskatīt ne vairāk kā trīs dzīvojamās telpas.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanas palīdzības reģistra uzņemšanai (Veidlapa 8-76 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 8-76).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrs, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Pa pastu: Jelgavas pilsētas pašvaldība, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.  

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrs, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.   

Pa pastu, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Personai klātienē jāiesniedz iesniegums pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanas palīdzības reģistra uzņemšanai, pievienojot nepieciešamos dokumentus, atbilstoši nepieciešamajam palīdzības veidam.

 

Ja esat persona, kura tiek izlikta no īrētās dzīvojamās telpas, pamatojoties uz tiesas spriedumu par īres maksas un maksas par pamatpakalpojumiem parādiem:

1) pases kopiju, uzrādot oriģinālu;

2) politiski represētas personas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

3) tiesas sprieduma, kurš stājies likumīgā spēkā, kopiju, uzrādot oriģinālu;

4) nepilngadīgo bērnu dzimšanas apliecību kopijas uzrādot oriģinālus;

5) gadījumā, ja reģistrēta laulība un laulātais deklarējis savu dzīvesvietu citur, vai ir nepilngadīgs bērns, kura dzīvesvieta deklarēta citur – laulātā vai bērna deklarētās dzīvesvietas izziņu;

 

Ja esat persona, kura tiek izlikta no Jums piederoša mājokļa par hipotekārā kredīta, kas ņemts šī mājokļa iegādei, parādsaistību nepildīšanu, papildus jāiesniedz:

6) kredītlīguma kopija, uzrādot oriģinālu;

7) tiesas nolēmuma par parādu piedziņu kopija, uzrādot oriģinālu;

8) tiesas nolēmuma par izsoles akta apstiprināšanu kopija, uzrādot oriģinālu.

 

Ja esat bērns bārenis vai bērns, kurš palicis bez vecāku gādības un audzis bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa:

1) pases kopiju, uzrādot oriģinālu;

2) bērna dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

3) Jelgavas pilsētas bāriņtiesas lēmumu par bērna aprūpes tiesību atņemšanu un/vai Jelgavas tiesas nolēmumu par bērna aizgādības tiesību atņemšanu;

4) Jelgavas pilsētas bāriņtiesas lēmumu par ārpusģimenes aprūpes nodrošināšanu bērnam;

5) Jelgavas pilsētas bāriņtiesas lēmumu par aizbildņa atcelšanu pēc bāreņa pilngadības sasniegšanas.

 

Ja esat repatriants vai maznodrošināta politiski represēta persona:

1) pases kopiju, uzrādot oriģinālu;

2) arhīva izziņu par repatrianta, viņa vecāku vai vecvecāku pēdējo pastāvīgo deklarēto dzīvesvietu (pierakstu) pirms izceļošanas no Latvijas;

3) repatrianta statusu apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;

4) politiski represētās personas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu.

 

Ja esat denacionalizētas vai likumīgam īpašniekam likumīgi atdotas mājas īrnieks:

1) pases kopiju, uzrādot oriģinālu;

2) dzīvojamās mājas īpašnieka iesniegumu;

3) dzīvojamās telpas īres līguma vai ordera kopiju, uzrādot oriģinālu (ja tāds ir saglabājies);

4) denacionalizācijas lēmuma kopiju;

5) ja namīpašumam ir vairāki īpašnieki – visu īpašnieku notariāli apstiprinātu rakstisku piekrišanu vai namīpašuma lietošanas kārtības līguma kopiju.

 

Ja esat persona, kura atbrīvota no ieslodzījuma vietas pēc soda izciešanas:

1) pases kopiju, uzrādot oriģinālu;

2) atbrīvojuma izziņas (veidlapa A) no ieslodzījuma vietas kopiju, uzrādot oriģinālu.

 

Ja vēlaties īrēt sociālo dzīvojamo telpu un:

esat persona, kura tiek izlikta no dzīvokļa uz tiesas sprieduma pamata:

1) pases kopiju, uzrādot oriģinālu;

2) politiski represētas personas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

3) tiesas sprieduma, kurš stājies likumīgā spēkā, kopiju, uzrādot oriģinālu;

4) nepilngadīgo bērnu dzimšanas apliecību kopijas uzrādot oriģinālus;

5) gadījumā, ja reģistrēta laulība un laulātais deklarējis savu dzīvesvietu citur, vai ir nepilngadīgs bērns, kura dzīvesvieta deklarēta citur – laulātā vai bērna deklarētās dzīvesvietas izziņu.

esat bērns bārenis vai bērns, kurš palicis bez vecāku gādības un audzis bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa:

1) pases kopiju, uzrādot oriģinālu;

2) bērna dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

3) Jelgavas pilsētas bāriņtiesas lēmumu par bērna aprūpes tiesību atņemšanu un/vai Jelgavas tiesas nolēmumu par bērna aizgādības tiesību atņemšanu;

4) Jelgavas pilsētas bāriņtiesas lēmumu par ārpusģimenes aprūpes nodrošināšanu bērnam;

5) Jelgavas pilsētas bāriņtiesas lēmumu par aizbildņa atcelšanu pēc bāreņa pilngadības sasniegšanas.

esat maznodrošināta persona (ģimene), pensionārs vai invalīds, kurš īrē pašvaldības īpašumā esošu dzīvojamo telpu un tās vietā vēlaties īrēt sociālo dzīvojamo telpu:

1) pases kopiju, uzrādot oriģinālu;

2) izziņu par īres un pakalpojumu maksājumu parādu neesamību, vai vienošanās ar pārvaldnieku un/vai pakalpojumu sniedzēju par parādu nomaksu.

esat trūcīga vai maznodrošināta pensijas vecuma persona, kurai nav apgādnieku; trūcīga vai maznodrošināta persona ar invaliditāti, kurai nav apgādnieku; trūcīga vai maznodrošināta persona (ģimene), kura aprūpē bērnu ar invaliditāti vai pilngadīgu personu ar invaliditāti:

1) pases kopiju, uzrādot oriģinālu.

 

Ja esat kvalificēts speciālists:

1) pases kopiju;

2) darba līguma kopiju;

3) speciālista kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopiju;

4) ieteikuma vēstuli no darba devēja, ja darba devējs ir Jelgavas pilsētas pašvaldības institūcija;

5) kvalificēta speciālista darba devēja piekrišanu, ja darba devējs nav Jelgavas pilsētas pašvaldības institūcija.

Dokumentus var iesniegt klātienē vai iesūtīt pa pastu.

 

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

Jelgavas pilsētas domes Dzīvokļu komisija pieņem lēmumu par personas reģistrēšanu pašvaldības dzīvojamo telpu vai sociālo dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā, vai par atteikumu reģistrēt personu dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā.

 

Atgādinājums: iesniegums tiek izskatīts tikai pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

 

Pakalpojuma saņemšana

Dzīvojamās telpas personām tiek piedāvātas to reģistrācijas secībā. Tiklīdz pienāk personas kārtas numurs dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā, un pašvaldības rīcībā ir brīva neizīrēta dzīvojamā telpa, kura atbilst personas izteiktajām vēlmēm, tai tiek nosūtīts uzaicinājums uz personas deklarēto un/vai norādīto adresi ierasties pašvaldībā, lai saņemtu piedāvājumu apskatīt piedāvāto dzīvojamo telpu. Pēc dzīvokļa apskates persona pašvaldībai sniedz rakstisku atbildi, vai piekrīt īrēt piedāvāto dzīvojamo telpu, vai arī atsakās no šī piedāvājuma.

Ja persona piekrīt īrēt piedāvāto dzīvojamo telpu, Jelgavas pilsētas domes Dzīvokļu komisija tuvākajā sēdē (sēdes notiek vienu reizi mēnesī) pieņem lēmumu, par piedāvātās dzīvojamās telpas izīrēšanu personai. Tiklīdz persona ir saņēmusi Dzīvokļu komisijas lēmumu, tā 30 dienu laikā, kopā ar pārējām Dzīvokļu komisijas lēmumā minētajām pilngadīgajām personām, līdzi ņemot pases un Dzīvokļu komisijas lēmumu, dodas pie tās dzīvojamās mājas pārvaldnieka, kurā atrodas piedāvātā dzīvojamā telpa, un noslēdz īres līgumu. Pēc īres līguma noslēgšanas persona deklarē savu un visu Dzīvokļu komisijas lēmumā minēto personu dzīvesvietas jaunajā adresē. Pēc dzīvesvietas deklarēšanas saņem dzīvokļa atslēgas pie dzīvojamās mājas pārvaldnieka.

Ja persona atsakās no piedāvātās dzīvojamās telpas īres, tai tiek izteikti vēl divi piedāvājumi.

Ja personai ir bijusi iespēja iepazīties ar vismaz trim dažādu dzīvošanai derīgu dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem un izvēlēties, bet tā no šiem piedāvājumiem nepamatoti atteikusies vai arī nav sniegusi pašvaldībai atbildi uz saņemtajiem piedāvājumiem, persona tiek izslēgta no apmaiņas palīdzības reģistra, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms šāda lēmuma pieņemšanas uz personas norādīto adresi nosūtot rakstveida paziņojumu

 

Atgādinājums: Sociālās dzīvojamās telpas Jelgavas pilsētā ir tikai Jelgavas pilsētas pašvaldības Sociālajā mājā, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Likums "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (01.01.2002.);

2) Likums "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām" (16.07.1997.);

3) Likums "Par dzīvojamo telpu īri" (01.04.1993.);

4) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011.gada 28 jūlija saistošie noteikumi Nr. 11-21 "Jelgavas pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā sniegšanas kārtība".

 

Pārsūdzības iespējas

Dzīvokļu komisijas lēmumu personai ir tiesības apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē 30 dienu laikā pēc Dzīvokļu komisijas lēmuma pieņemšanas, iesniedzot iesniegumu Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005537;

e-pasts: dome@dome.jelgava.lv

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Pašvaldības īpašumu pārvaldes Dzīvojamā fonda sektors 305.kabinets (3.stāvs); adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis 63005532.