Dzīvesvietas apsekošana civillietās

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pašvaldības policija".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Dzīvesvietas apsekošana civillietās.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Privāto tiesību juridiska persona, Publisko tiesību juridiska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Likumā noteiktajā kārtībā.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Maksas pakalpojums - maksa 8.39 euro, t.sk. PVN 21% par 1 apsekošanu.

Apmaksa jāveic saskaņā ar izrakstīto rēķinu. Rekvizīti: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pašvaldības policija", reģistrācijas Nr.90000031705, kods UNLALV2X, konts: LV09UNLA0008010130566, AS "SEB banka".

 

Veidlapas

Iesniegums, adresēts Jelgavas pašvaldības policijai (JPP_iesniegums).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas pašvaldības policija", adrese: Mazais ceļš 3, Jelgava;

e-pasts: policija@policija.jelgava.lv

e-adrese

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.   

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas pašvaldības policija", adrese: Mazais ceļš 3, Jelgava, e-pasts: policija@policija.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.   

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Persona iesniedz iesniegumu, adresētu Jelgavas pašvaldības policijai, ja nepieciešams, pievienojot dokumentu apstiprinātas kopijas, kas apstiprina iesniegumā minētos faktus.

Dokumentus var iesniegt klātienē vai elektoniski. Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). Elektroniski nosūtītam iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.

 

Pakalpojuma saņemšana

Saņemtais rakstveida iesniegums tiek reģistrēts Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas Saņemto dokumentu reģistrā, un atbilde tiek sniegta Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) "Administratīvās atbildības likums" (01.07.2020.);

2) Iesnieguma likums (01.01.2008.);

3) Administratīvā procesa likums (01.02.2004.);

4) Informācijas atklātības likums (20.11.1998.);

5) Likums "Par policiju" (04.06.1991.);

6) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2010.gada 23.septembra saistošie noteikumi Nr. 10-15 "Jelgavas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi"

7) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 26.septembra saistošie noteikumi Nr. 19-19 "Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikums"

8) 2020.gada 2septembra Jelgavas pilsētas domes lēmums Nr. 16/20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija" nolikums"

9) 2011.gada 27.janvāra Jelgavas pilsētas domes lēmums Nr. 1/12 "Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija" maksas pakalpojumi".

 

Pārsūdzības iespējas

Nav.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Jelgavas pašvaldības policija", adrese: Mazais ceļš 3, Jelgava.

e-pasts: policija@policija.jelgava.lv