Izrakstu, norakstu un kopiju izsniegšana no Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas arhīvos esošajiem dokumentiem

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Izrakstu, norakstu un kopiju izsniegšana no Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas arhīvos esošajiem dokumentiem.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Jebkura persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

15 darba dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pašvaldības nodeva saskaņā ar Jelgavas domes 2007.gada 28.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.185 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām" par domes oficiālo dokumentu apliecināta kopija vai izraksts no arhīva - 7.11 euro.

Maksas pakalpojuma - dokuments no arhīva ar arhīvā nodoto dokumentu kopiju apliecinājumu, apmērs noteikts MK noteikumu Nr.940 "Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem" 2.pielikumā "Valsts pārvaldes iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis" - 4.30 euro.

Nodeva iemaksājama Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļai, reģistrācijas Nr.90000049529, konti:

LV96 UNLA 0008 0011 3060 1 (AS "SEB banka")

LV93 HABA 0551 0000 7652 5 (AS "Swedbanka")

LV37 PARX 0005 6975 7000 1 (AS "Citadele banka")

LV05 RIKO 0002 0130 9591 7 (AS "Luminor Bank")

 

Veidlapas

Iesniegums pašvaldībai (Veidlapa 2-2 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 2-2).

Iesniegums apstiprinātai kopijai no arhīva (Veidlapa 4-18 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 4-18) - par Būvvaldes tehnisko dokumentu glabātuvē esošo būvniecības materiālu kopiju apstiprināšanu.

 

Pieprasīšanas kanāli

e-pakalpojums portālā Latvija.lv "Iesniegums iestādei"

Klātiene: Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Klientu apkalpošanas centrs, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

e-pasts: dome@dome.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Klientu apkalpošanas centrs, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537.

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Pa pastu, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Personai jāiesniedz iestādei adresēts iesniegums (Veidlapa 2-2 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 2-2, vai Veidlapa 4-18 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 4-18). Nepieciešamības gadījumā, iesniegumam jāpievieno dokumenti par nekustamā īpašuma piederību.

Dokumentus var iesniegt klātienē vai elektroniski. Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

 

Pakalpojuma saņemšana

Pēc iesnieguma saņemšanas Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija sagatavo pieprasīto dokumentu un nosūta vai izsniedz personai rēķinu par samaksājamās nodevas apmēru. Dokuments tiek izsniegts Klientu apkalpošanas centrā vai nosūtīts pa pastu, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm, pēc pakalpojuma apmaksas saņemšanas.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Fizisko personu datu apstrādes likums (05.07.2018);

2) Arhīvu likums (01.01.2011.);

3) Iesnieguma likums (01.01.2008.);

4) Informācijas atklātības likums (20.11.1998.);

5) Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumi Nr.940 "Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem" (stājas spēkā 25.11.2006.);

6) Jelgavas domes 2007.gada 28.decembra saistošie noteikumi Nr.185 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām".

 

Pārsūdzības iespējas

Nav.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005537.

e-pasts: dome@dome.jelgava.lv