Dokumentu apliecinātu kopiju sagatavošana un izsniegšana no Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas arhīva

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācija.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Dokumentu apliecinātu kopiju sagatavošana un izsniegšana no Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas arhīva.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Jebkura persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

15 darba dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pašvaldības nodeva saskaņā ar Jelgavas domes 2007.gada 28.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.185 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām" par domes oficiālo dokumentu apliecinātām kopijām - 7.11 euro (ar PVN).

Maksas pakalpojuma - dokuments no arhīva ar arhīvā nodoto dokumentu kopiju apliecinājumu, apmērs noteikts MK noteikumu Nr.940 "Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem" 2.pielikumā "Valsts pārvaldes iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis" - 4.30 euro (ar PVN).

Nodeva iemaksājama Jelgavas valstspilsētas domes Finanšu nodaļai, reģistrācijas Nr.90000049529, konti:

LV96 UNLA 0008 0011 3060 1 (AS "SEB banka")

LV93 HABA 0551 0000 7652 5 (AS "Swedbanka")

LV37 PARX 0005 6975 7000 1 (AS "Citadele banka")

LV05 RIKO 0002 0130 9591 7 (AS "Luminor Bank")

Maksājuma mērķis: Par dokumentu kopijām, rēķina Nr.<rēķina numurs>

 

Veidlapas

Iesniegums pašvaldībai (Veidlapa 2-2 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 2-2).

Iesniegums apstiprinātai kopijai no arhīva (Veidlapa 4-18 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 4-18) - par Būvvaldes tehnisko dokumentu glabātuvē esošo būvniecības materiālu kopiju apstiprināšanu.

 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: pasts@jelgava.lv

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Klientu apkalpošanas centrs, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Elektroniski vai pa pastu, atbilstoši iesniedzēja minētajām norādēm.

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Klientu apkalpošanas centrs, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537.

 

Darba laiks:

Pirmdiena 8.00-19.00;

Otrdiena 8.00-17.00;

Trešdiena 8.00-17.00;

Ceturtdiena 8.00-17.00;

Piektdiena 8.00-14.30.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Personai jāiesniedz iestādei adresēts iesniegums (Veidlapa 2-2 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 2-2, vai Veidlapa 4-18 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 4-18). Nepieciešamības gadījumā, iesniegumam jāpievieno dokumenti par nekustamā īpašuma piederību.

Dokumentus var iesniegt klātienē vai elektroniski. Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

 

Pakalpojuma saņemšana

Pēc iesnieguma saņemšanas Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācija sagatavo pieprasīto dokumentu un nosūta vai izsniedz personai rēķinu par samaksājamās nodevas apmēru. Dokuments tiek izsniegts Klientu apkalpošanas centrā vai nosūtīts pa pastu vai elektroniski, atbilstoši iesniedzēja minētajām norādēm, pēc pakalpojuma apmaksas saņemšanas.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Fizisko personu datu apstrādes likums (05.07.2018);

2) Arhīvu likums (01.01.2011.);

3) Iesnieguma likums (01.01.2008.);

4) Informācijas atklātības likums (20.11.1998.);

5) Ministru kabinets 2012.gada 6.novembra noteikumi Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” (stājās spēkā 09.11.2012);

6) Jelgavas domes 2007.gada 28.decembra saistošie noteikumi Nr.185 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām".

 

Pārsūdzības iespējas

Nav.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005537.

e-pasts: pasts@jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 04.08.2022.