Izziņa par būves likumību vai neesību

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvalde.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Jaunbūves (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā) ierakstāmas zemesgrāmatā, pamatojoties uz būvinspekcijas (būvvaldes) izdotu izziņu, kurā norādīts būvniecības tiesiskais pamats un jaunbūves raksturojums.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Publisko tiesību juridiska persona, Privāto tiesību juridiska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 darba dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pašvaldības nodeva saskaņā ar Jelgavas domes 2007.gada 28.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.185 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām" par pašvaldības oficiālo dokumentu saņemšanu- izziņa par nekustamo īpašumu - 7.11 euro.

Nodeva iemaksājama Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļai, reģistrācijas Nr.90000049529, konti:

LV96 UNLA 0008 0011 3060 1 (AS "SEB banka")

LV93 HABA 0551 0000 7652 5 (AS "Swedbanka")

LV37 PARX 0005 6975 7000 1 (AS "Citadele banka")

LV05 RIKO 0002 0130 9591 7 (AS "Luminor Bank")

 

Veidlapas

Nav, iesniegums brīvā formā.

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Klientu apkalpošanas centrs, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Klientu apkalpošanas centrs, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Būvniecības ierosinātājam vai to vārdā pilnvarotai personai jāaizpilda iestādei adresēts iesniegums izziņas saņemšanai par nekustamo īpašumu. Iesniegumam pievieno šādu dokumentu kopijas:

1) Būvatļauja;

2) Īpašuma tiesības vai lietošanas tiesības un apbūves tiesības apliecinošus dokumentus;

3) Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas sagatavotu būves inventarizācijas lieta;

4) Izbūvēto pamatu izpilduzmērījums.

Iesniedzot dokumentu kopijas, jāuzrāda dokumentu oriģināli.

Dokumentus var iesniegt klātienē.

 

Pakalpojuma saņemšana

Pēc iesnieguma saņemšanas Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvalde izskata dokumentus un sagatavo izziņu par nekustamo īpašumu iesniegšanai Zemesgrāmatu nodaļai.

Atļauju izsniedz klātienē Klientu apkalpošanas centrā.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

Likums "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" (06.03.1997.)

 

Pārsūdzības iespējas

Nav.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005537.

e-pasts: dome@dome.jelgava.lv