Izziņas saņemšana no Iedzīvotāju reģistra

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Pašvaldības īpašumu pārvalde.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Personai, Pēc pieprasījuma sniedz izziņu:

1) Par personas deklarēto dzīvesvietu, ja tā reģistrēta Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā;

2) Par personas deklarētajām dzīvesvietām, norādot laika periodu, ja dzīvesvieta bija reģistrēta Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā;

3) Par mirušas personas pēdējo dzīvesvietu, ja tā bijusi reģistrēta Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

5 darba dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Valsts nodevu par informācijas saņemšanai no Iedzīvotāju reģistra noteikts MK noteikumos Nr.505 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra":

Dzīvesvietas deklarēšanas izziņa par vienas personas dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas deklarēto dzīvesvietu – 2.50 euro;

Izziņa par deklarēto dzīvesvietu (laika periodā) (piecu darbdienu laikā) – 5.00 euro;

Izziņa par mirušas personas pēdējo dzīvesvietu (piecu darbdienu laikā) – 12.50 euro.

Nodeva iemaksājama Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļai, reģistrācijas Nr.90000049529, konti:

LV96 UNLA 0008 0011 3060 1 (AS "SEB banka")

LV93 HABA 0551 0000 7652 5 (AS "Swedbanka")

LV37 PARX 0005 6975 7000 1 (AS "Citadele banka")

LV05 RIKO 0002 0130 9591 7 (AS "Luminor Bank")

 

Veidlapas

Iesniegums izziņas saņemšanai no Iedzīvotāju reģistra (Veidlapa 8-86 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 8-86).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Dzīvesvietas deklarēšanas kabinets, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005481, 63005503.

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.   

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Dzīvesvietas deklarēšanas kabinets, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005481, 63005503.

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Iesniedzējam klātienē jāaizpilda iesniegumu izziņas saņemšanai no Iedzīvotāju reģistra (veidlapa 8-86) un jāuzrāda:

1) personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība- eID);

2) pilnvarotai personai jāuzrāda arī notariāli apstiprināta pilnvara;

3) likumiskam pārstāvim – pārstāvniecību apliecinošs dokuments;

4) dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu vai atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas.

 

Pakalpojuma saņemšana

Pieprasīto izziņu klients saņem klātienē Jelgavas pilsētas pašvaldības Dzīvesvietas deklarēšanas kabinetā, pēc tam, kad speciālists pārbaudījis personu apliecinošā dokumenta datus, vai klientam ir atvieglojumi no valsts nodevas vai ir dokuments, kas apliecina valsts nodevu samaksu.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Iedzīvotāju reģistra likums (24.09.1998.);

2) Dzīvesvietas deklarēšanas likums (01.07.2003.);

3) Fizisko personu datu apstrādes likums (05.07.2018);

4) Personu apliecinošu dokumentu likums (15.02.2012.)

5) 2017.gada 29. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 505 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra" (stājas spēkā 01.01.2018.);

6) 2011.gada 15.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 130 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība" (stājas spēkā 23.02.2011.).

 

Pārsūdzības iespējas

Nav.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005537.

e-pasts: dome@dome.jelgava.lv

Dzīvesvietas deklarēšanas speciālisti tel. 63005481, 63005503